IRRONNUT TULPPA

Oi­keil­la ruu­veil­la ja tul­pil­la voi kiin­nit­tää mel­kein mi­tä ta­han­sa, mut­ta ai­na ne­kään ei­vät rii­tä. Tä­mä laas­ti­sau­maan kiin­ni­tet­ty tulppa on löys­ty­nyt ajan ku­lues­sa. On­nek­si vi­ka on help­po kor­ja­ta van­hal­la hy­väl­lä kons­til­la.

Tee Itse - - KORJAA NOPEASTI! -

Esi­nei­den kiin­ni­tys­paik­ko­ja ei voi ai­na va­li­ta oman mie­len mu­kaan. Jos­kus keit­tiön kä­si­pyy­he­te­li­ne on kiin­ni­tet­ty ai­no­aan mah­dol­li­seen paik­kaan, ei­kä kum­pi­kaan kiin­ni­tys­ruu­vi ole osu­nut puu­hun.

Aluk­si pyy­he­te­li­ne on py­sy­nyt pai­kal­laan, mut­ta ajan ku­lues­sa te­li­ne on hei­lu­nut niin pal­jon, et­tä tul­pat ovat ir­ron­neet sei­näs­tä ja nii­den ym­pä­ril­le on tul­lut pal­jon tyh­jää ti­laa.

Unoh­da tul­pat

Tii­li­sei­nän laas­ti­sau­ma ei ole niin kiin­teä, et­tä se kes­täi­si jat­ku­vaa kä­si­pyyh­keen ny­ki­mis­tä. Se tar­koit­taa, et­tei pa­ras­kaan tulppa py­sy kiin­ni sei­näs­sä ko­vin kau­an. Tulppa voi ir­ro­ta sei­näs­tä myös sen ta­kia, et­tei rei­kää ole imu­roi­tu kun­nol­la en­nen tul­pan asen­ta­mis­ta.

Täs­sä ju­tus­sa näy­te­tään, mi­ten on­gel­ma rat­kais­taan van­hal­la hy­väl­lä kons­til­la. Se on yleen­sä hel­pom­paa kuin uu­den ja pa­rem­man tul­pan asen­ta­mi­nen.

Täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa van­ha kons­ti toi­mii pa­rem­min kuin pus­sil­li­nen uusia. Kes­tä­vään kiin­nit­tä­mi­seen tar­vi­taan vain pie­ni pa­la puu­ta ja jon­kin ver­ran puu­lii­maa. ■ ■ ■

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.