Te­ras­si

Tee Itse - - TEEMA: PIHAKIVEYS -

Tä­mä piha on niin kal­te­va, et­tä se jae­taan muu­ril­la kah­teen osaan. Nur­mik­ko jää sa­mal­le ta­sol­le ta­lon kans­sa, mut­ta pihan pe­räl­lä ole­va te­ras­si teh­dään alem­mas. Muu­ri toi­mii sa­mal­la te­ras­sin reu­na­tu­ke­na ja pi­tää laa­tat pai­kal­laan.

Muu­ri teh­dään reu­na­ki­vis­tä, jot­ka asen­ne­taan li­mit­täin ku­ten tii­let. En­sim­mäi­sen ri­vin tii­let pi­tää asen­taa tar­kas­ti suo­raan, jot­ta muu­ris­ta ei tu­le vi­no.

Var­mis­ta en­nen laat­to­jen asen­ta­mis­ta, et­tä poh­ja kal­lis­tuu oi­ke­aan suun­taan ja on niin tii­vis, et­tei­vät laa­tat va­joa.

Muu­ri erot­taa te­ras­sin nur­mi­kos­ta. Muu­ri teh­dään reu­na­ki­vis­tä, jot­ka asen­ne­taan kou­ruun lin­ja­lan­gan avul­la.

Kaa­da kou­ruun be­to­nia alim­pien ki­vien asen­ta­mis­ta var­ten. Be­to­ni pi­tää ki­vet lu­jas­ti pai­koil­laan. Va­la­mi­seen käy­te­tään val­mis­be­to­nia, jo­hon pi­tää li­sä­tä vain vet­tä.

Lii­maa seu­raa­vat ki­vet kiin­ni laa­toi­tus laas­til­la. Le­vi­tä laas­tia kau­hal­la ja asen­na seu­raa­van ri­vin ki­vet li­mit­täin. Pe­se lii­ka laas­ti huo­lel­li­ses­ti pois ve­del­lä.

Upo­ta reu­na­ki­vet be­to­niin. Asen­na alim­mat ki­vet tar­kas­ti suo­raan lin­jaan ja pys­ty­suo­raan, jot­ta muu­ris­ta ei tu­le vi­no. Tar­kis­ta suo­ruus sään­nöl­li­ses­ti va­tu­pas­sil­la.

Tii­vis­tä maa muu­rin ym­pä­ril­le. Be­to­niin upo­te­tut reu­na­ki­vet pi­tä­vät laa­tat lu­jas­ti pai­koil­laan.

Asen­na seu­raa­van ri­vin laa­tat. Tä­män te­ras­sin en­sim­mäi­sen ja kol­man­nen ri­vin laa­tat ovat tum­mia, jot­ta har­maa pin­ta ei näy­tä lii­an ras­kaal­ta.

Täy­tä sau­mat hie­kal­la, kun kaik­ki laa­tat ovat pai­koil­laan. Har­jaa viis­tos­ti sau­mo­jen yli ja var­mis­ta, et­tä sau­mat täyt­ty­vät. Aja laat­to­jen pääl­tä tä­ry­le­vyl­lä ja täy­tä sau­mat uu­des­taan.

Le­vi­tä te­ras­sin koh­dal­le 15 sen­tin ker­ros murs­ket­ta ja tii­vis­tä se tä­ry­le­vyl­lä. Tee maa­han 1–2 sen­tin kal­lis­tus met­riä koh­ti, jot­ta ve­si va­luu pois te­ras­sil­ta.

Le­vi­tä murs­keen pääl­le 2–3 sen­tin ker­ros asen­nus­hiek­kaa. Näin isol­la alu­eel­la kan­nat­taa käyt­tää as­falt­ti­ko­laa.

Vi­ri­tä lin­ja­lan­ka ki­veyk­sen reu­naan. Asen­na reu­nim­mai­set ki­vet tar­kas­ti suo­raan lin­jaan lan­gan mu­kaan.

Ta­soi­ta asen­nus­hiek­ka tar­kas­ti. Upo­ta hiek­kaan kak­si put­kea so­pi­vaan sy­vyy­teen ja ve­dä hie­kan pin­ta ta­sai­sek­si put­kia pit­kin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.