Tar­kis­ta ka­tok­sen kun­to

Tee Itse - - TESTI -

Ka­tok­sen kan­ta­vat ra­ken­teet kan­nat­taa tar­kis­taa sii­nä vai­hees­sa, kun kaik­ki ruu­vit ja van­hat katelevyt on ir­ro­tet­tu. La­hon­neet puut pi­tää vaih­taa uusiin en­nen uusien le­vy­jen asen­ta­mis­ta. Tä­män ka­tok­sen kat­to­pal­kit oli­vat niin kau­ka­na toi­sis­taan, et­tä nii­den vä­liin asen­net­tiin uusi palk­ki. Li­säk­si vaih­doim­me yh­den la­hon­neen ruo­teen uu­teen.

1 Sei­nä­palk­kia ei voi asen­taa ik­ku­nan pääl­le, jo­ten asen­sim­me lan­kun ik­ku­nan al­le. Kat­to­palk­ki kiin­ni­te­tään ik­ku­nan koh­dal­le palk­ki­ken­gäl­lä. 1. Asen­sim­me uu­den pal­kin ruo­tei­den al­le. Pal­kin toi­nen pää työn­net­tiin va­lo­kat­teen poik­ki­pal­kin pääl­le ja kiin­ni­tet­tiin sii­hen ruu­veil­la ja kul­ma­rau­doil­la.

2 2. Tar­kis­ta, et­tä van­hat ruo­teet ja muut ra­ken­teet ovat kun­nos­sa. Pai­ne­le puu­ta pii­kil­lä tai pie­nel­lä ruu­vi­meis­se­lil­lä. Vaihda puut uusiin, jos niis­sä on peh­mei­tä koh­tia ku­ten ku­vas­sa.

4 4. Asen­na uusi ruo­de pai­kal­leen ja ruu­vaa se kun­nol­la kiin­ni. Ruu­vaa ruo­teen pää­ty­ruu­vit vi­noon, jot­ta ruo­teet pai­nu­vat tii­viis­ti yh­teen.

3 3. Sa­haa ruo­teen la­hon­nut osa pois. Kat­kai­se ruo­de pal­kin kes­kel­tä, jot­ta uu­den ruo­teen pää ei jää tyh­jän pääl­le. Uu­des­ta ruo­tees­ta kan­nat­taa teh­dä niin pit­kä, et­tä se yl­tää vä­hin­tään kol­men pal­kin pääl­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.