LAK­KA

Tee Itse - - TESTI -

Lak­ka toi­mii eri ta­val­la kuin muut pin­ta­kä­sit­te­ly­tuot­teet. Lak­ka te­kee be­to­nin pin­nas­ta ko­van ja kiil­tä­vän. Tii­viis­tä lak­ka­ker­rok­ses­ta on se­kä hyö­tyä et­tä hait­taa. Lak­ka on help­po pi­tää kun­nos­sa, sil­lä si­tä pi­tää vain pyyh­kiä. Jos lak­kaan tu­lee rei­kä, sen voi pai­ka­ta helposti. La­kas­sa on kui­ten­kin se huo­no puo­li, et­tei sen al­le pääs­syt­tä vet­tä saa pois muu­ten kuin hio­mal­la la­kan pois ko­ko­naan. Sii­nä ta­pauk­ses­sa lak­kaus pi­tää uusia ko­ko­naan le­vit­tä­mäl­lä pin­taan 2–3 lak­ka­ker­ros­ta.

KERROKSIA: 2–3.

AI­KA: Riip­puu tuot­tees­ta. Yleen­sä 2–3 vuo­ro­kaut­ta.

OMI­NAI­SUU­DET: Kes­tä­vä pin­ta, jo­ka säi­lyt­tää be­to­nin ul­ko­näön ku­ta­kuin­kin sa­man­lai­se­na la­kan kiil­toas­tees­ta riip­puen. KÄYTTÖKOHT­EET: Riip­puu la­kan tyy­pis­tä. Vah­va kak­si­kom­po­nent­ti­nen lak­ka so­pii kai­kil­le be­to­ni­pin­noil­le. Ta­val­li­nen si­sus­tus­lak­ka so­pii vain kui­viin ti­loi­hin.

KUNNOSSAPI­TO: Ta­val­li­nen puh­taa­na­pi­to.

1. Lak­kaa hy­väs­sä jär­jes­tyk­ses­sä. Aloi­ta toi­ses­ta pääs­tä ja le­vi­tä lak­kaa sa­mas­sa suunnassa ko­ko pin­nal­le. Voit käyt­tää pens­se­liä tai te­laa. An­na la­kan kui­vua.

2. Le­vi­tä uusi lak­ka­ker­ros poik­ki­suun­taan edel­li­seen ker­rok­seen näh­den. Eri suun­tiin le­vi­te­tyt ker­rok­set te­ke­vät pin­nas­ta vah­van. Muis­ta, et­tä mon­ta ohut­ta lak­ka­ker­ros­ta on pa­rem­pi kuin yk­si pak­su.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.