Muis­ta suo­ja­ta ot­sa­lau­dat

Tee Itse - - TESTI -

Ot­sa­lau­dan ja va­lo­kat­teen vä­li­sen raon voi peit­tää mo­nel­la eri ta­val­la. Voit asen­taa raon pääl­le pe­rin­tei­sen pei­te­lau­dan tai käyt­tää reu­na­pel­tiä. Reu­na­pel­ti on tii­viim­pi ja kes­tää käy­tös­sä lau­taa pi­tem­pään.

Raon peit­tä­mi­sen tar­koi­tus on es­tää ve­den va­lu­mi­nen terassille ot­sa­lau­dan ja va­lo­kat­teen vä­lis­tä. Pa­ras vaih­toeh­to vaih­te­lee ka­tok­sen mu­kaan ja riip­puu esi­mer­kik­si sii­tä, mi­ten ka­te­le­vyn poi­mut so­pi­vat ot­sa­lau­dan viereen.

si­ten, et­tä kak­si kol­ma­so­saa lau­das­ta on ka­ton pääl­lä.

suo­jaa­vat ot­sa­lau­taa se­kä joh­ta­vat ve­den ka­tol­le ja maa­han.

ulot­tuu pit­käl­le ja voi oh­ja­ta ve­den esi­mer­kik­si toi­sen poi­mun poh­jal­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.