Kai­vin­ko­neen osat ja oh­jaa­mi­nen

Tee Itse - - KYSY -

Se­kä iso­ja et­tä pie­niä kai­vin­ko­nei­ta oh­ja­taan suun­nil­leen sa­mal­la ta­val­la. Kai­vin­ko­neen käyt­tä­mi­nen on eri­lais­ta kuin au­ton tai re­kan aja­mi­nen. Kai­vin­ko­nees­sa ei ole rat­tia ja vaih­de­kep­piä vaan pal­jon kah­vo­ja, ja myös pol­ki­met toi­mi­vat eri ta­val­la kuin au­tois­sa. Aloit­te­li­jan kan­nat­taa pi­tää kie­li kes­kel­lä suu­ta. On­nek­si mi­ni­kai­vu­rin oh­jaa­mi­nen on mu­ka­vaa, ja perusasiat on help­po omak­sua pa­ris­sa tun­nis­sa.

1 KAASUKAHVA sää­te­lee moot­to­rin kier­rok­sia. Ko­ne liik­kuu ja kai­vaa vain, jos kaa­su on pääl­lä.

2 AJOKAHVAT sää­te­le­vät te­lo­jen toi­min­taa. Oi­kea kahva oh­jaa oi­kean­puo­leis­ta ja va­sen kahva va­sen­ta te­laa, kun oh­jaa­mo on sa­mal­la puo­lel­la etu­le­vyn kans­sa. Jos oh­jaa­mo kään­ne­tään ko­neen ta­ka­puo­lel­le, va­sen kahva oh­jaa oi­ke­aa te­laa. Käy­tän­nös­sä kai­vin­ko­net­ta on hel­pom­pi käyt­tää, jos oh­jaa­mo on oi­kein päin eli etu­le­vyn puo­lel­la.

3 VA­SEM­MAL­LA OH­JAIN­KAH­VAL­LA on kol­me tar­koi­tus­ta. Eteen- ja taak­se­päin vään­tä­mi­nen lii­kut­taa puo­min kes­ki­ni­vel­tä. Si­vusuun­taan lii­kut­ta­mi­nen kään­tää ko­neen oh­jaa­moa liik­keen suun­taan. Kah­vaa käy­te­tään myös puo­min kään­tä­mi­seen. Puo­mia kään­ne­tään pai­na­mal­la poh­jaan oi­kean­puo­lei­nen pol­jin (6). Sen jäl­keen puo­mi kään­tyy sii­hen suun­taan, jo­hon kah­vaa kään­ne­tään.

4 OI­KEAL­LA OH­JAIN­KAH­VAL­LA lii­ku­te­taan kau­haa sy­vyys­suun­nas­sa vään­tä­mäl­lä kah­vaa taak­se tai eteen­päin. Kau­ha avau­tuu ja sul­keu­tuu, kun kah­vaa lii­ku­te­taan si­vusuun­nas­sa.

5 ETU­LE­VYN KAHVA nos­taa ja las­kee puo­min al­la ole­vaa le­vyä. Las­ke etu­le­vy maa­han en­nen kai­va­mis­ta ja nos­ta te­lo­jen etu­reu­na ir­ti maas­ta. Etu­le­vyä voi käyt­tää myös maan siir­tä­mi­seen ja ta­soit­ta­mi­seen.

6 OI­KEAN­PUO­LEI­NEN POL­JIN kään­tää puo­mia si­ten, et­tä oh­jaa­mo pysyy pai­kal­laan. Puo­mia kään­ne­täään va­sem­mal­la oh­jain­kah­val­la (4), kun pol­jin on poh­jas­sa.

7 LUKITUSKAH­VA es­tää ko­neen käyn­nis­ty­mi­sen va­hin­gos­sa. Jois­sa­kin ko­neis­sa on li­säk­si tur­va­kah­va, jon­ka voi kään­tää ylös ja alas.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.