TESTI.

Kaik­ki ro­bot­ti­ruo­hon­leik­ku­rit leik­kaa­vat ruo­hoa, mut­ta vain par­haat ko­neet pär­jää­vät it­sek­seen. Husqvar­na Au­to­mower ei tar­vit­se ih­mi­sen apua asen­ta­mi­sen jäl­keen.

Tee Itse - - CONTENT - SW

Kak­si si­vua työ­ka­lu­jen ja ma­te­ri­aa­lien tes­te­jä.

Au­to­mower 315X on jo kol­mas ro­bot­ti­ruo­hon­leik­ku­ri, jo­ta olen tes­tan­nut omal­la nur­mi­kol­la­ni. Se myös jää vii­mei­sek­si, sil­lä en luo­vu täs­tä ko­nees­ta ikinä!

Ro­bot­ti kier­si pi­haa muu­ta­man tun­nin jo­kai­se­na ar­ki­päi­vä­nä ja te­ki erin­omais­ta jäl­keä. Ko­ne näyt­tää liik­ku­van sat­tu­man­va­rai­ses­ti, mut­ta ajo­ku­vio on oh­jel­moi­tu tar­kas­ti si­ten, et­tä ko­ne leik­kaa ruo­hon ta­sai­ses­ti ja vuo­ro­tel­len jo­ka suun­nas­ta. Ko­nees­sa on ke­hit­ty­nyt ka­len­te­ri ja tun­nis­ti­met, jot­ka sää­te­le­vät ko­neen toi­min­taa es­tei­den, sää­ti­lan ja ruo­hon pi­tuu­den mu­kaan. Ko­ne tar­vit­see ih­mi­sen apua vain käyt­töö­not­to­vai­hees­sa. Ra­ja­kaa­pe­li asen­ne­taan maa­han ta­val­li­seen ta­paan ja leik­ku­ri oh­jel­moi­daan käyt­tö­val­miu­teen helposti pu­he­li­mel­la. Ro­bot­ti leik­kaa nur­mi­kon niin usein, et­tä ly­hyet kor­ren­pät­kät ka­toa­vat ruo­hon se­kaan. Silp­pu lan­noit­taa nur­mik­koa, jo­ten ruo­hoa ei tar­vit­se ke­rä­tä pois.

Pi­ha­ka­lus­tei­den kal­tai­set es­teet ei­vät ole leik­ku­ril­le mi­kään on­gel­ma. Jos pus­ku­ri tör­mää jo­hon­kin, Au­to­mower 315X py­säh­tyy ja kier­tää es­teen. Sään­töön on vain yk­si poik­keus: ko­ne ei kier­rä nur­mi­kol­le pu­don­nei­ta he­del­miä vaan jau­haa ne pie­nik­si pa­la­sik­si am­piais­ten ilok­si.

Ro­bot­ti on niin hil­jai­nen, et­tä si­tä voi pi­tää pääl­lä myös yöl­lä. Etu­va­lot va­roit­ta­vat vaa­ras­ta siilejä ja mui­ta yö­eläi­miä.

YHTEENVETO Au­to­mower 315X toi­mii niin kuin ro­bot­ti­ruo­hon­leik­ku­rin pi­tää­kin: Se leik­kaa ruo­hon oi­ke­aan ai­kaan, pi­tää nur­mi­kon siis­ti­nä ja rat­kai­see kaik­ki on­gel­mat it­se­näi­ses­ti. Ko­ne on niin vai­va­ton, et­tä sen mel­kein unoh­taa.

Help­poa ruo­hon­leik­kuu­ta. Te­kee sel­vää jäl­keä ome­nois­ta.

”…ETU­VA­LOT VA­ROIT­TA­VAT SIILEJÄ JA MUI­TA YÖ­ELÄI­MIÄ VAA­RAS­TA…”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.