Vään­nä ruu­vit oi­ke­aan sy­vyy­teen

Tee Itse - - TESTI -

Lau­to­jen kiin­ni­tys­ta­pa ei ole yh­den­te­ke­vä asia. Esi­mer­kik­si te­ras­si­lau­dat kan­nat­taa kiin­nit­tää ko­ko­naan il­man nä­ky­viä ruu­ve­ja. Jos lau­dat ruu­va­taan kiin­ni suo­raan ylä­puo­lel­ta, ruu­veil­le kan­nat­taa po­ra­ta val­miit reiät. Sil­loin ruu­vit ei­vät ri­ko puun kui­tu­ja ja ei­vät­kä lau­dat hal­kea. Jos lau­toi­hin tu­lee hal­kea­mia, nii­hin ker­tyy vet­tä, jo­ka imey­tyy sy­vem­mäl­le puu­hun. Val­mii­den rei­kien pi­tää ol­la niin pie­niä, et­tei ve­si pää­se va­lu­maan puun si­sään ruu­vien vie­res­tä.

Li­säk­si ruu­vin­kan­nat kan­nat­taa upot­taa pin­nan ta­sol­le tai jät­tää hie­man pin­nan ylä­puo­lel­le, jot­ta ve­si ei ke­rään­ny ruu­vin­kan­to­jen viereen ja la­ho­ta lau­to­ja.

VAARANPAIK­KA 1: Ruu­vin­rei­kää ei po­rat­tu val­miik­si, ja puu on hal­jen­nut. VAARANPAIK­KA 2: Ruu­vi on vään­net­ty lii­an sy­väl­le, jo­ten ve­si jää ruu­vin­kan­nan pääl­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.