KAIK­KI ON MAH­DOL­LIS­TA

Tee Itse - - TESTI -

Lii­ma­tus­ta sau­mas­ta tu­lee kes­tä­vä, kun osat pai­ne­taan lu­jas­ti kiin­ni toi­siin­sa ja lii­maa le­vi­te­tään ko­ko pin­nal­le. Suo­ra­kul­mais­ten osien lii­maa­mi­nen on help­poa, sil­lä ne voi pu­ris­taa tiu­kas­ti yh­teen lii­ma­pu­ris­ti­mil­la. Pyöreiden ja eri­ko­kois­ten pa­las­ten lii­maa­mi­nen on pal­jon vai­keam­paa, sil­lä nii­tä ei voi pu­ris­taa yh­teen il­man apu­ka­pu­loi­ta. Esit­te­lem­me täs­sä ju­tus­sa 10 lii­maus­nik­siä han­ka­lan muo­toi­sil­le esi­neil­le. Nik­sit aut­ta­vat lii­maa­maan esi­nei­tä, joi­den lii­maa­mi­nen on lä­hes mah­do­ton­ta pe­rin­tei­sin kei­noin.

Eri­kois­ka­pu­lat pi­tä­vät pyö­rö­lis­tan puo­lis­kot lu­jas­ti ot­tees­saan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.