SUU­RIN JA PERUSTEELL­ISIN TESTI IKINÄ!

Voi­ko sei­nät maa­la­ta mark­ki­noi­den hal­vim­mal­la maa­lil­la, on­ko kal­liim­pi maa­li pa­rem­paa vai ovat­ko kaik­ki maa­lit oi­keas­ti yh­tä hy­viä? Lue vas­tauk­set Tee It­sen jät­ti­mäi­ses­tä maa­li­tes­tis­tä. Tes­ta­sim­me 14 sei­nä­maa­lia, jot­ka mak­sa­vat al­le 10 eu­roa lit­ra.

Tee Itse - - CONTENT -

Kat­so, mi­kä sei­nä­maa­li on hin­tan­sa ar­vois­ta ja mi­tä maa­lia ei kan­na­ta käyt­tää, vaik­ka sen sai­si il­mai­sek­si.

Sei­nä­maa­lin os­ta­mi­nen voi ol­la häm­men­tä­vää. Hal­vim­mat maa­lit mak­sa­vat al­le kol­me eu­roa lit­ra, mut­ta kal­leim­mat maa­lit voi­vat mak­saa kym­me­nen ker­taa enem­män. Se tun­tuu ou­dol­ta, sil­lä val­koi­nen maa­li on vain val­kois­ta maa­lia.

Maa­leis­sa on kui­ten­kin ero­ja. Mo­ni on jou­tu­nut huo­maa­maan, et­tä hal­pa maa­li on ol­la lii­an hal­paa. Jot­kut maa­lit ei­vät pei­tä edes kol­men ker­rok­sen jäl­keen.

Tar­koit­taa­ko se, et­tä kaik­ki hal­vat maa­lit ovat huo­no­ja tai kaik­ki kal­liit maa­lit ovat hin­tan­sa ar­voi­sia? Ky­sy­myk­set on ai­heel­li­sia, sil­lä maa­lien hin­tae­rot ovat val­ta­via. Yh­tä hy­vä ky­sy­mys on, mi­ten kes­ki­hin­tai­set maa­lit toi­mi­vat.

Val­koi­sel­la sei­nä­maa­lil­la on lo­pul­ta vain yk­si tar­koi­tus: sen pi­tää teh­dä sei­näs­tä ta­sai­nen ja val­koi­nen mah­dol­li­sim­man vä­hil­lä ker­rok­sil­la ja mah­dol­li­sim­man no­peas­ti. Se on­nis­tuu var­mas­ti kal­liil­la maa­lil­la, mut­ta on­ko se mah­dol­lis­ta

myös kes­ki­hin­tai­sel­la tai hal­val­la maa­lil­la? Voi­ko ja kan­nat­taa­ko seinän maa­laa­mi­ses­sa sääs­tää ra­haa?

ISO maa­li­tes­ti

Pää­tim­me ot­taa asias­ta sel­vän. Tes­ta­sim­me 14 hal­paa ja kes­ki­hin­tais­ta sei­nä­maa­lia, joi­den lit­ra­hin­ta on al­le 10 eu­roa yh­dek­sän lit­ran tai si­tä pie­nem­mäs­sä as­tias­sa. Maa­la­sim­me mon­ta viik­koa, ar­vioim­me työn jäl­keä ja teim­me ko­ko ajan muis­tiin­pa­no­ja.

Maa­la­sim­me poh­jus­tet­tu­ja kip­si­le­vy­jä ja kat­soim­me, kuin­ka hy­vin maa­lit peit­ti­vät ”li­kai­sen­val­koi­sen” seinän. Alus­tan oli tar­koi­tus näyt­tää val­koi­sek­si maa­la­tul­ta sei­näl­tä, jo­ka on tum­mu­nut jon­kin ver­ran vuo­sien var­rel­la. Maa­la­sim­me myös mus­tal­le ja pu­nai­sel­le poh­jal­le, jot­ta saim­me sel­vil­le, kuin­ka hy­vin maa­lit toi­mi­vat ää­rio­lo­suh­teis­sa ja peit­tä­vät vä­rik­käi­tä sei­niä.

Maa­la­sim­me kuin maal­li­kot

Tä­mä testi on käy­tän­nön koe. Em­me ole tut­ki­neet maa­le­ja la­bo­ra­to­rios­sa tai ana­ly­soi­neet nii­tä kai­kin mah­dol­li­sin ta­voin. Olem­me käyt­tä­neet maa­le­ja niin kuin suo­sit­te­li­sim­me käyt­tä­mään nii­tä eli sa­mal­la ta­val­la kuin ta­val­li­nen tee se it­se ­maa­la­ri maa­lai­si seinän val­koi­sek­si. Sei­nä­maa­le­ja käy­te­tään maal­lik­koo­lo­suh­teis­sa, jo­ten tes­ta­sim­me maa­lit sa­mal­la ta­val­la. Sik­si testi vas­taa tär­kei­siin ky­sy­myk­siin: Kan­nat­taa­ko seinän maa­laa­mi­seen os­taa vä­hän kal­liim­paa maa­lia, vai on­ko hal­pa maa­li yh­tä hy­vää? Peit­tä­vät­kö kaik­ki maa­lit tar­peek­si hy­vin, jos niil­lä maa­la­taan kol­meen ker­taan?

Tes­ta­sim­me ja ar­vioim­me pe­rus­teel­li­ses­ti 14 maa­lia, jot­ta saim­me sel­vil­le Suo­men par­haan sei­nä­maa­lin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.