7 kä­te­vää kip­si­le­vy­vink­kiä.

Kip­si­le­vy­jä voi ol­la vai­kea käyt­tää. Nä­mä 7 kä­te­vää työ­ka­lua hel­pot­ta­vat le­vyt­tä­mis­tä ja saa­vat lop­pu­tu­lok­sen näyt­tä­mään pa­rem­mal­ta.

Tee Itse - - CONTENTS -

Hy­vää jäl­keä oi­keil­la työ­ka­luil­la.

Le­vy­nos­tin Hin­ta: Noin 130 eu­roa Vuok­ra noin 25 eu­roa/päi­vä

Mi­ten kip­si­le­vyt saa ruu­vat­tua kat­toon il­man työ­ka­ve­ria? No tie­ten­kin le­vy­nos­ti­men avul­la! Nostin pi­tää le­vyn yl­hääl­lä, jo­ten mo­lem­mat kä­det jää­vät va­paik­si le­vyn hie­no­sää­töön ja ruu­vaa

mi­seen. Suu­rin osa le­vy­nos­ti­mis­ta on kään­net­tä­viä, jo­ten niil­lä voi asen­taa le­vy­jä myös vi­noi­hin­kat­toi­hin.

Lii­mat­ta­vat nurk­ka­lis­tat Hin­ta: Noin 10 eu­roa/3 met­riä

Kip­si­le­vy­sei­nien ul­ko­nur­kat pi­tää suo­ja­ta, sil­lä kip­si on hau­ras­ta ja sär­kyy helposti. En­nen van­haan kul­ma­suo­ja­lis­to­jen asen­ta­mi­nen oli työ­läs­tä, mut­ta on­nek­si asiat ovat muut­tu­neet. Mark­ki­noil­la on lii­ma­poh­jai­sia kul­ma­suo­ja­lis­to­ja, jot­ka on help­po asen­taa. Lis­tat kos­tu­te­taan su­mu­tin­pul­lol­la ja pai­ne­taan kiin­ni nurk­kaan. Lii­ma al­kaa ko­vet­tua, kun sii­hen su­mu­te­taan vet­tä. Se te­kee nurk­kien suo­jaa­mi­ses­ta to­del­la help­poa!

Tal­me­ter Hin­ta: Noin 25 eu­roa/ 3 met­rin mit­ta­nau­ha

Kip­si­le­vyn mit­taa­mi­ses­sa, lin­jan piir­tä­mi­ses­sä ja leik­kaa­mi­ses­sa on kol­me työ­vai­het­ta. Hul­ta­for­sin

Tal­me­ter on kä­te­vä rul­la­mit­ta, jol­la voi teh­dä kaik­ki vai­heet ker­ral­la. Mit­ta lu­ki­taan so­pi­van pi­tui­sek­si, ja le­vy naar­mu­te­taan poik­ki mi­tas­sa ole­val­la te­räl­lä. Sen jäl­keen le­vyn voi tait­taa poik­ki.

Kip­si­kär­jen­pi­din Hin­ta: noin 7 eu­roa

Kip­si­kär­jen­pi­din on kor­vaa­ma­ton työ­ka­lu kip­si­le­vy­jen asen­ta­mi­ses­sa. Ruu­vin kan­ta ei saa men­nä kip­si­le­vyn pin­ta­pah­vin lä­pi, sil­lä jos niin käyt, le­vy ei py­sy kiin­ni. Kip­si­kär­jen­pi­din pi­tää pin­ta­pah­vin eh­jä­nä, sil­lä kär­jen­pi­din ir­to­aa ruu­vis­ta he­ti, kun ruu­vi on tar­peek­si sy­väl­lä. Kip­si­kär­jen­pi­din on niin kä­te­vä työ­ka­lu, et­tä sen pi­täi­si kuu­lua va­kio­va­rus­tee­na jo­kai­sen ra­ken­ta­jan työ­ka­lu­pak­kiin!

Kip­si­höy­lä Hin­ta: noin 5 eu­roa

Lei­ka­tun kip­si­le­vyn reu­nat jää­vät usein ro­soi­sik­si, vaik­ka le­vy lei­ka­taan mah­dol­li­sim­man huo­lel­li­ses­ti. Epä­ta­sai­set reu­nat pi­tää oi­kais­ta en­nen asen­ta­mis­ta. Se on help­poa kip­si­höy­läl­lä. Pien­tä kip­si­höy­lää on help­po käyt­tää, sil­lä se so­pii hy­vin kä­teen.

Le­vy­pol­jin Hin­ta: noin 30 eu­roa

Kip­si­le­vy­jä ei ole help­po nos­taa kat­toon, mut­ta myös le­vy­jen nos­ta­mi­nen ir­ti lat­tias­ta voi ol­la vai­ke­aa. Sei­nil­le asen­net­ta­vat le­vyt pi­tää nos­taa be­to­nin ylä­puo­lel­le, jot­ta kos­teus ei nouse lat­tias­ta le­vyi­hin. Kip­si­pol­jin hel­pot­taa le­vy­jen asen­ta­mis­ta. Le­vy­jen sää­tä­mi­seen ja ruu­vaa­mi­seen voi käyt­tää kah­ta kät­tä, kun pol­jin pi­tää le­vyn il­mas­sa.

Nau­ha­ruu­vin­vään­nin Hin­ta: noin 150 eu­roa il­man ak­kua

Isoon kip­si­le­vy­urak­kaan kan­nat­taa hank­kia nau­ha­ruu­vin­vään­nin. Ko­nee­seen syö­tet­tä­vä

ruu­vi­nau­ha toi­mii sa­mal­la pe­ri­aat­teel­la kuin pa­nos­vyö. Seu­raa­va ruu­vi on val­mii­na he­ti, kun edel­li­nen on pai­nu­nut poh­jaan. Nau­ha­ruu­vin­vään­nin sääs­tää pal­jon ai­kaa, min­kä li­säk­si työ­ka­lua voi käyt­tää yh­del­lä kä­del­lä. Se hel­pot­taa kip­si­le­vy­jen asen­ta­mis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.