Pää­tä ai­dan kor­keus

Tee Itse - - KYSY -

Pää­tä ai­dan lo­pul­li­nen kor­keus vas­ta sii­nä vai­hees­sa, kun ko­ho­pen­kit ovat val­miit ja vuo­ri­lau­dat ovat oi­keil­la pai­koil­laan. Jos ha­luat teh­dä ai­das­ta kor­keam­man kuin suun­nit­te­lit, voit kiin­nit­tää tolp­piin li­sää lau­to­ja.

Kat­kai­se tol­pat vas­ta, kun tie­dät, kuin­ka kor­kea ai­das­ta tu­lee.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.