MINÄ JA HUOLELLINE­N NAAPURINI

Tee Itse - - CONTENTS - Sø­ren Prien, pää­toi­mit­ta­ja ja tee se it­se -mies

Naapurini on erit­täin huolelline­n mies. Tie­dän sen, kos­ka olen näh­nyt, mi­ten hän maa­laa ta­lon­sa.

Aluk­si hän raa­put­ti van­han maa­lin pois ja hioi sei­nät ko­ko­naan. Sen jäl­keen hän pe­si ne kah­teen ker­taan, ta­soit­ti kaik­ki ko­lot, hioi sei­nät uu­des­taan, lak­ka­si ok­san­koh­dat, le­vit­ti sei­nään poh­jus­tusöl­jyä ja poh­ja­maa­lia. Vas­ta sen jäl­keen hän aloit­ti var­si­nai­sen maa­laa­mi­sen: aluk­si ker­ros maa­lia, sit­ten vä­li­hion­ta, sit­ten toi­nen maa­li­ker­ros.

Hän sa­noo, et­tä maa­li kes­tää seu­raa­vat kym­me­nen vuot­ta. Hmm... minä maa­laan ta­lo­ni jo­ka nel­jäs vuo­si. Kum­pi meis­tä lie­nee pöl­jem­pi? Lue vas­taus si­vul­ta 28.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.