Sään mu­kaan toi­mi­va mar­kii­si.

Mar­kii­si ei ole enää pelk­kä au­rin­gol­ta suo­jaa­va kan­gas. Ny­ky­mar­kii­seis­sa on va­lot, läm­mi­tys ja au­to­maat­ti­ke­laus, jo­ka toi­mii sää­ti­lan mu­kaan.

Tee Itse - - CONTENTS -

Kan­gas rul­lau­tuu si­sään tuu­lel­la.

Sii­tä on jo kau­an, kun mar­kii­sit oli­vat pelk­kiä rai­dal­li­sia suo­ja­kan­kai­ta, joi­ta rul­lat­tiin ede­ta­kai­sin kä­si­voi­min. Ny­ky­ai­kai­set äly­mar­kii­sit ovat täyn­nä pit­käl­le ke­hit­ty­nyt­tä tek­niik­kaa, nii­den run­ko on alu­mii­nia ja kan­gas teflon­pin­tais­ta na­no­ma­te­ri­aa­lia, jo­ka kes­tää käy­tän­nös­sä ikui­ses­ti. Ny­ky­mar­kii­sit toi­mi­vat au­to­maat­ti­ses­ti sään mu­kaan, mut­ta nii­tä voi käyt­tää myös äly­pu­he­li­mel­la.

Mar­kii­si ver­kos­sa

Uusim­pia mar­kii­se­ja käy­te­tään äly­pu­he­li­mel­la. So­vel­lus on yh­tey­des­sä ta­lon si­säl­lä ole­vaan smart­ho­meoh­jai­nyk­sik­köön, jo­ka sää­te­lee mar­kii­sin toi­min­taa.

Mar­kii­sia voi käyt­tää pu­he­li­mel­la mis­tä päin maa­il­maa ta­han­sa. Mar­kii­sin voi myös oh­jel­moi­da liik­ku­maan tiet­tyi­nä kel­lo­nai­koi­na tai toi­mi­maan it­se­näi­ses­ti sää­ti­lan mu­kaan.

Oh­jaa so­vel­luk­sel­la

Se­kä mar­kii­se­ja et­tä sä­le­kaih­ti­mia voi käyt­tää äly­pu­he­li­mel­la tai tab­le­til­la esi­mer­kik­si Som­fy TaHo­ma -jär­jes­tel­mäl­lä.

Mar­kii­sin voi yh­dis­tää mui­hin äly­ko­ti­lait­tei­siin si­ten, et­tä esi­mer­kik­si va­lot ja läm­mi­tys toi­mi­vat yh­teen täy­del­li­ses­ti.

Va­lo

Ulkona on mukava is­tua il­taa tun­nel­mal­li­ses­sa va­los­sa. Kynt­ti­lät ja lam­put ovat tut­tu­ja rat­kai­su­ja, mut­ta te­ras­sin va­lot voi­vat tul­la myös mar­kii­sis­ta. Kiin­teät mar­kii­si­va­lot ovat jo­ko le­de­jä tai ha­lo­gee­ne­ja, joi­ta oh­ja­taan äly­pu­he­li­mel­la. Van­haan mar­kii­siin voi asen­taa led-va­lo­nau­han.

Ver­hot

Jos­kus au­rin­ko pais­taa niin ma­ta­lal­ta, et­tei mar­kii­si suo­jaa ko­ko te­ras­sia. Sil­loin on kä­te­vää, jos mar­kii­sin eteen voi las­kea ver­hon. Mar­kii­sei­hin voi yh­dis­tää eri­pi­tui­sia ver­ho­ja.

Au­rin­ko- ja tuu­li­sen­so­rit

Uu­den mar­kii­sin hin­nan voi sääs­tää asen­ta­mal­la ta­loon lait­teen, jo­ka mit­taa tuu­len voi­mak­kuut­ta. Tuu­li­sen­so­ri ke­laa mar­kii­sin si­sään, jos puus­kat yl­ty­vät lii­an ra­juik­si. Sen­so­ri tark­kai­lee myös au­rin­gon­pais­tet­ta ja avaa mar­kii­sin, ennen kuin si­säl­le eh­tii tul­la lii­an kuu­ma.

Li­säk­si mar­kii­siin voi asen­taa tä­ri­nään pe­rus­tu­van lii­ke­tun­nis­ti­men. Se ke­laa mar­kii­sin si­sään, jos kan­gas al­kaa tä­ris­tä lii­kaa, sil­lä tä­ri­nä joh­tuu yleen­sä na­va­kas­ta tuu­les­ta.

Sa­de­sen­so­ri puo­les­taan ke­laa mar­kii­sin si­sään tai ulos sen mu­kaan, sa­taa­ko ulkona.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.