To­del­la lu­ja su­per­teip­pi

Tee Itse - - TESTI - MM

FIBERFIX CARBON TAPE KORJAUSTEI­PPI

Noin 20 eu­roa fiberfix.fi

FiberFix väit­tää, et­tä uusi Carbon Tape on kym­me­nen ker­taa vah­vem­paa kuin ta­val­li­nen il­mas­toin­ti­teip­pi. Vah­vuus tar­koit­taa tässä yh­tey­des­sä tei­pin ra­ken­net­ta, ei lii­man pi­tä­vyyt­tä.

Teip­pi on ku­dot­tu lit­teis­tä ja le­veis­tä muo­vi­kui­duis­ta, joi­ta ei voi kat­kais­ta re­pi­mäl­lä. Sik­si teip­pi­rul­lan mu­ka­na tu­lee pie­ni mat­to­puuk­ko. Lii­ma tart­tuu kiin­ni lu­jas­ti ja toi­mii odo­tus­ten mu­kai­ses­ti. Yk­si ker­ros Carbon Ta­pea ajaa sa­man asian kuin mon­ta ker­ros­ta ta­val­lis­ta il­mas­toin­ti­teip­piä. Riit­toi­suus vas­taa eri­kois­teip­pien kor­keam­paa hin­taa.

Teip­pi on 48 mil­liä le­ve­ää, ja si­tä on rul­las­sa 18,2 met­riä.

Mus­ta-pu­nai­set ken­tät näyt­tä­vät tei­pin ker­rok­set.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.