Tol­pat

Tee Itse - - TESTI -

Te­ras­sin ää­ri­vii­vat kan­nat­taa mer­ki­tä he­ti ura­kan aluk­si nurk­ka­ke­peil­lä ja lin­ja­lan­gal­la. Se hel­pot­taa esi­mer­kik­si tolp­pien pys­tyt­tä­mis­tä, sil­lä ne voi pys­tyt­tää oi­ke­aan lin­jaan lan­ko­jen avul­la.

Be­to­ni­ja­lus­to­ja var­ten kai­ve­taan nel­jä isoa kuop­paa. Tol­pan ty­ven ym­pä­ril­le kää­ri­tään huo­pa­kais­ta­leet ja etu­tolp­pien al­le va­le­taan be­to­ni­ja­lat. Tol­pat pys­ty­te­tään kes­kel­le va­lu­muot­te­ja, jot­ka ovat pääl­tä avoi­mia laa­ti­koi­ta.

Tässä ju­tus­sa käy­te­tään val­mis­be­to­nia, jo­hon pi­tää li­sä­tä vain ve­si. Kun be­to­ni on ko­vet­tu­nut tar­peek­si ja va­lu­muo­tit on pu­ret­tu, ja­lat pin­noi­te­taan luon­non­ki­vi­laa­toil­la. Ki­vet ha­ka­taan aluk­si pie­nik­si pa­la­sik­si, jot­ta val­mis pin­ta näyt­tää mah­dol­li­sim­man luon­nol­li­sel­ta.

Kiin­ni­tä huo­pa­kais­ta­leet tolp­pien juu­reen. Huo­pa suo­jaa kos­teu­del­ta be­to­nin si­sään jää­vää osaa.

Pääl­lys­tä be­to­ni­ja­lat luon­non­ki­vil­lä. Hak­kaa isot ki­vet pie­nem­mik­si pa­loik­si ja kiin­ni­tä ne an­tu­roi­hin laa­toi­tus­laas­til­la. Sau­maa ki­vien vä­li­set raot vuo­ro­kau­den pääs­tä sau­ma­laas­til­la.

Kai­va kuo­pat be­to­ni­ja­lus­toil­le ja pys­ty­tä tol­pat. Te­ras­sin nur­kis­sa on ke­pit, joi­den vä­liin on vi­ri­tet­ty lin­ja­lan­gat. Hie­no­sää­dä tol­pat oi­kei­siin paik­koi­hin lin­ja­lan­gan avul­la.

Pu­ra va­lu­muo­tit 1–2 päi­vän pääs­tä, mut­ta odo­ta vä­hin­tään 4 viik­koa, ennen kuin pääl­lys­tät ja­lat ki­vil­lä. Näi­den jal­ko­jen pin­ta on ta­soi­tet­tu viis­tok­si, jot­ta ve­si va­luu no­peas­ti maa­han nii­den pääl­tä.

Ja­lus­tan pääl­le teh­dään si­li­ko­ni­sau­ma, jot­ta ve­si ei va­lu be­to­nin si­sään. Teip­pi on vä­liai­kai­nen suo­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.