TESTI.

No­peu­den­sää­tö, help­po lai­kan­vaih­to ja kah­van is­kun­vai­men­nin ovat niin hy­viä omi­nai­suuk­sia, et­tä Boschin kul­ma­hio­ma­ko­nees­ta voi mak­saa hie­man yli­mää­räis­tä.

Tee Itse - - CONTENTS - MM

Kak­si si­vua työ­ka­lu­jen ja ma­te­ri­aa­lien tes­te­jä.

BOSCH GWX 17-125 S KULMAHIOMA­KONE

Boschin X-Lock on uusi ja erit­täin kä­te­vä kul­ma­hio­ma­ko­neen laik­ko­jen ja tar­vik­kei­den lu­ki­tus­jär­jes­tel­mä. Työkalut on help­po nap­saut­taa kiin­ni ko­nee­seen il­man han­ka­lia työ­ka­lu­ja ja lu­ki­tus­mut­te­rei­ta, jotka jou­tu­vat huk­kaan tä­män täs­tä.

X-Lock kuu­luu esi­mer­kik­si si­ni­seen GWX 17-125 S -kul­ma­hio­ma­ko­nee­seen. Se on hie­man pie­nem­pi kuin sarjan suu­rin, 1900 wa­tin mal­li, mut­ta pie­nem­pää­kään ko­net­ta ei voi moit­tia voi­man puut­tees­ta. It­se asias­sa ko­ne on niin vah­va, et­tä on vai­kea ym­mär­tää, mi­hin 200:aa li­säwat­tia tar­vi­taan. Koneen kier­rok­set ei­vät las­ke­neet, vaik­ka si­tä käy­tet­tiin kaa­su poh­jas­sa ja ra­si­tet­tiin ää­rim­mil­leen.

GWX 17-125 S:n no­peut­ta voi sää­tää, jo­ten sil­lä voi hioa myös maa­li­pin­to­ja. Kah­vas­sa ole­va is­kun­vai­men­nin vä­hen­tää te­hok­kaas­ti tä­ri­nää: koneen tä­ri­nä­ar­vo on 6 m/s2, kun Boschin pie­nem­män, 1500 wa­tin koneen tä­ri­nä­ar­vo on 9 m/s2. Ero joh­tuu sii­tä, et­tei pie­nem­män koneen kah­vas­sa ole is­kun­vai­men­nin­ta.

Bosch ke­hit­ti ai­koi­naan SDS­lu­ki­tuk­sen, jo­ta käy­te­tään ny­ky­ään kai­kis­sa po­ra­va­sa­rois­sa. X-Locklu­ki­tus kuu­luu täs­sä vai­hees­sa 12:een Boschin si­ni­seen kul­ma­hio­ma­ko­nee­seen, mut­ta sii­tä voi tul­la stan­dar­di ku­ten SDS:stä.

Ei ole yl­lä­tys, et­tä uuden lu­ki­tus­jär­jes­tel­män ko­neet ovat hie­man ta­val­lis­ta kal­liim­pia. Hin­tae­ro on kui­ten­kin sie­det­tä­vä. 10 X-Locklaik­kaa mak­saa noin 15 euroa.

”...KAH­VAS­SA OLE­VA IS­KUN­VAI­MEN­NIN VÄ­HEN­TÄÄ TE­HOK­KAAS­TI TÄ­RI­NÄÄ...”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.