Tee­ma: Katso, mi­ten teet reiän kan­ta­vaan sei­nään.

Ly­hyt vastaus on kyl­lä, mut­ta yleen­sä kan­ta­va ra­ken­ne pi­tää kor­va­ta toi­sel­la. Kan­ta­via sei­niä ei ra­ken­ne­ta hu­vin vuok­si, vaan nii­den tar­koi­tus on kan­taa kat­to­ja tai ko­ko­nai­sia ker­rok­sia. Har­kit­se au­kon te­ke­mis­tä tar­kas­ti ja ole erit­täin huo­lel­li­nen.

Tee Itse - - CONTENTS -

Teh­dään­pä yk­si asia he­ti sel­väk­si: Jos olet tä­män ju­tun luet­tua­si edes hie­man epä­var­ma sii­tä, voit­ko teh­dä reiän kan­ta­vaan sei­nään, ky­sy neu­voa ra­ken­ne­suun­nit­te­li­jal­ta. Yleen­sä kan­ta­vaan sei­nään voi teh­dä reiän, mut­ta jos asiat me­ne­vät pie­leen, ne voi­vat men­nä pie­leen to­del­la pa­has­ti. Ta­lo voi jo­pa ro­mah­taa, ja pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa jo­ku jää rau­nioi­den al­le.

On­nek­si reiän te­ke­mi­nen kan­ta­vaan sei­nään ei ole yleen­sä niin dra­maat­tis­ta. Kan­ta­va sei­nä pi­tää yk­sin­ker­tai­ses­ti kor­va­ta uudella ra­ken­teel­la ku­ten puu-, te­räs- tai tii­li­pal­kil­la. Kor­vaa­mi­nen on var­sin help­poa, mut­ta pu­ret­ta­va koh­ta pi­tää tu­kea huo­lel­li­ses­ti en­nen työn aloit­ta­mis­ta. Sei­nän pur­ka­mi­nen ja kor­vaa­van ra­ken­teen te­ke­mi­nen on kui­ten­kin ras­kas­ta työ­tä.

Sii­hen, voi­ko kan­ta­van sei­nän pur­kaa, on tur­ha odot­taa suo­raa vas­taus­ta. Kaikki vas­tauk­set al­ka­vat sa­noil­la ”Se riip­puu sii­tä…”. Tar­ken­ta­via ky­sy­myk­siä on pal­jon:

Mil­loin ta­lo on ra­ken­net­tu?

Mi­tä sei­nä kan­taa?

Mi­ten se kan­taa?

Kuin­ka pal­jon se kan­taa?

Kuin­ka hy­vä tu­ki ti­lal­le tar­vi­taan? Lisäksi asi­aan vai­kut­taa mon­ta muu­ta­kin te­ki­jää.

Tär­kein­tä on, et­tä pu­ret­ta­va koh­ta tue­taan tar­peek­si hyvin työn ajak­si ja pu­ret­tu sei­nä kor­va­taan tar­peek­si jäy­käl­lä ra­ken­teel­la.

Ta­val­li­sen ovi­au­kon laa­jen­ta­mi­nen pa­rio­vek­si tai ik­ku­na-au­kon te­ke­mi­nen on yleen­sä niin help­poa, et­tä sen voi teh­dä tä­män ju­tun oh­jei­den pe­rus­teel­la. Isot muu­tok­set jul­ki­si­vuun tai ra­ken­tei­siin edel­lyt­tä­vät yleen­sä ra­ken­nus­lu­paa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.