Tee­ma: Ovat­ko hal­vat ikkunat ok? Tar­kis­tim­me asian.

Kal­liin ja hal­van ik­ku­nan pie­niä ero­ja ei ole help­po huo­ma­ta, mut­ta kol­min­ker­tai­sel­le hin­tae­rol­le on syyn­sä. Kal­liis­sa ik­ku­nois­sa on pal­jon fik­su­ja yk­si­tyis­koh­tia ja omi­nai­suuk­sia, jotka puut­tu­vat hal­vim­mis­ta pe­rus­mal­leis­ta.

Tee Itse - - CONTENTS -

Kah­den sa­man­nä­köi­sen ik­ku­nan hin­tae­ro voi ol­la val­ta­va, mut­ta sil­le on yleen­sä mon­ta hyvää syy­tä. Kal­lis ik­ku­na on täyn­nä hy­viä yk­si­tyis­koh­tia ja kä­te­viä toi­min­to­ja, jotka ovat pii­los­sa la­sien vä­lis­sä tai kar­min si­säl­lä.

Ik­ku­noi­den hin­nat vaih­te­le­vat koon, laa­dun ja tek­nis­ten omi­nai­suuk­sien mukaan. Ta­val­li­set olo­huo­neen ikkunat mak­sa­vat hal­vim­mil­laan noin 400 euroa, mut­ta ne ei­vät ole yleen­sä ko­vin laa­duk­kai­ta.

Va­lit­sim­me tä­hän ver­tai­luun laa­duk­kaan pe­rus­ik­ku­nan, jo­ka mak­saa hie­man enem­män kuin mark­ki­noi­den hal­vim­mat ikkunat. Pe­rusik­ku­na voi ol­la hy­vä vaih­toeh­to sii­nä ta­pauk­ses­sa, et­tä ha­luat sääs­tää ra­haa.

Tu­tus­tum­me täs­sä ju­tus­sa kah­teen ta­val­li­seen olo­huo­neen ik­ku­naan, jotka ovat 120 sent­tiä le­vei­tä ja 140 sent­tiä kor­kei­ta ja kerromme, mi­tä eroa pe­rus­ik­ku­nal­la ja kol­me ker­taa kal­liim­mal­la luk­susik­ku­nal­la on.

1 ALUMIINIPU­ITTEET. Ik­ku­nan puit­teet on pei­tet­ty alu­mii­ni­lis­toil­la, joi­ta ei tar­vit­se huol­taa. Lis­tat suo­jaa­vat puu­ta te­hok­kaas­ti sääl­tä. 2 LAMINOITU LA­SI. Kah­den la­sin vä­lis­sä on tur­va­kal­vo. Jos la­si me­nee rik­ki, la­sin­pa­la­set tarttuvat kiin­ni kal­voon. Tur­va­la­si vai­keut­taa ta­loon mur­tau­tu­mis­ta ja vä­hen­tää louk­kaan­tu­mis­ris­kiä. Lisäksi joi­den­kin ik­ku­noi­den kal­vot suo­dat­ta­vat ult­ra­vio­let­ti­sä­tei­tä. 3 MELUNVAIME­NNUS. Toi­nen la­si on aa­vis­tuk­sen pak­sum­pi kuin toi­nen, jo­ten ää­ni­aal­lot tä­ri­syt­tä­vät niitä eri tah­tiin. Eri­tah­ti­nen tä­ri­nä vä­hen­tää ää­ni­aal­to­jen kim­poi­lua ja vai­men­taa me­lua te­hok­kaas­ti. 4 KOL­MIN­KER­TAI­NEN LA­SI. Kol­mas la­si eris­tää läm­pöä ja te­kee ik­ku­nas­ta ener­gia­te­hok­kaan. 5 LÄM­MIN REUNA. La­sin reu­noil­la ole­vat lis­tat on teh­ty ma­te­ri­aa­lis­ta, jo­ka ei joh­da kyl­myyt­tä. Se li­sää eris­tys­te­hoa ja vä­hen­tää kos­teu­den tii­vis­ty­mis­tä ik­ku­nan reu­noil­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.