Näe mi­tä po­raat

Me­ta­bon po­ra­ko­ne­ruu­vin­vään­ti­mes­sä on pal­jon voimaa ja kä­te­vä led-va­lo, jon­ka lois­tees­sa voi teh­dä töi­tä myös hä­mä­räs­sä.

Tee Itse - - UUTTA -

TYÖKALUT Me­ta­bon uusi po­ra­ko­ne­ruu­vin­vään­nin on hy­vä yleis­ko­ne, jo­ka sopii kai­ken­lai­seen ruu­vaa­mi­seen ja po­raa­mi­seen.

BS 18 LT BL Q on kä­te­vän ko­koi­nen, vään­tää 60 new­ton­met­rin voi­mal­la ja po­raa puu­hun enin­tään 32 mil­lin rei­kiä. Koneen led-va­lo va­lai­see työs­ken­te­ly­alu­een

te­hok­kaas­ti, ja vyö­kouk­ku pi­tää koneen mu­ka­na myös sil­loin, kun molemmat kä­det ovat va­rat­tu­ja. Työ­ka­lu­jen ja po­ran­te­rien vaih­ta­mi­nen su­juu no­peas­ti Me­ta­bo Quick -kiin­ni­tys­jär­jes­tel­män an­sios­ta.

Hinta noin 200 euroa il­man ak­kua ja la­tu­ria.

www.me­ta­bo.fi

Led-va­lo va­lai­see is­tu­kan ym­pä­ril­lä ole­van alu­een, jo­ten va­loa on ai­na tar­peek­si.

Suo­jat­tu (vas.) ja suo­jaa­ma­ton puu 30 se­kun­nin lie­ki­tyk­sen jäl­keen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.