SAU­MAA OVI OI­KEIN

Tee Itse - - VAIHDA OVI -

Ovet ja ikkunat voi sau­ma­ta mo­nel­la eri ta­val­la, ei­kä oi­ke­aa ta­paa ole ai­na help­po va­li­ta. Sau­maa­mi­ses­sa pi­tää ot­taa huo­mioon se­kä ul­ko­nä­kö et­tä tekniset omi­nai­suu­det.

Laa­je­ne­vaa sau­ma­nau­haa on help­po käyt­tää kai­ken­lai­sis­sa ta­lois­sa. Sau­ma­nau­ha työn­ne­tään kar­min ja sei­nän vä­liin. Sau­ma­nau­ha laa­je­nee it­ses­tään niin pal­jon, et­tä sau­mas­ta tulee täy­sin tii­vis.

Elas­ti­ses­ta sau­ma­mas­sas­ta teh­ty sau­ma on lu­ja, ta­sai­nen ja tii­vis, kun se teh­dään oi­kein. Sau­ma­mas­sa tarttuu kiin­ni ja ko­vet­tuu no­peas­ti sen jäl­keen, kun se pu­ris­te­taan ulos put­ki­los­ta. Sau­ma­mas­sa pi­tää asen­taa si­ten, et­tä se tarttuu se­kä sei­nään et­tä kar­miin. Kun sau­ma­mas­sa tarttuu kun­nol­la kiin­ni mo­lem­piin, se laa­je­nee ja su­pis­tuu ja py­syy eh­jä­nä, vaik­ka ra­ken­teet elä­vät.

Laas­ti­sau­ma on van­ha ja hy­vä kek­sin­tö, jo­ka toi­mii edel­leen. Laas­ti on dif­fuusio­avoin­ta eli hen­git­tä­vää, jo­ten sei­näs­sä ole­va kos­teus pää­see tuu­let­tu­maan il­maan sen lä­pi. Sa­mal­la sau­ma pi­tää ul­koa tu­le­van ve­den loi­tol­la. Laas­tis­ta voi teh­dä ta­val­lis­ta kes­tä­väm­pää li­sää­mäl­lä sen jouk­koon kui­tu­ja. Laas­ti­sau­mat so­pi­vat eri­tyi­sen hyvin tii­li­ta­lon ovien ja ik­ku­noi­den ym­pä­ril­le, sil­lä laas­ti­sau­mat te­ke­vät ta­los­ta yh­te­näi­sen nä­köi­sen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.