VOI­KO KAIKKI MUUT SEI­NÄT KAA­TAA?

Jos sei­nä ei ole kan­ta­va, voi­ko sen kaa­taa tuos­ta vain? Ei ai­na, sil­lä jot­kut vä­li­sei­nät on tar­koi­tet­tu ta­lon jäy­kis­tä­mi­seen.

Tee Itse - - REIKÄ KANTAVAAN SEINÄÄN -

Pel­kät ul­ko­sei­nät ei­vät vält­tä­mät­tä kes­tä ko­van myrs­kyn ai­heut­ta­maa tuu­li­kuor­maa.

Myrs­ky­tuu­li voi pai­naa ta­lon ul­ko­sei­niä niin ko­val­la voi­mal­la, et­tä ta­lo voi kal­lis­tua vi­noon tai pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa kaa­tua. Ta­loon tar­vi­taan ra­ken­net­ta jäy­kis­tä­viä vä­li­sei­niä tai kat­to­ris­ti­koi­ta, jotka jäy­kis­tä­vät ko­ko ta­lon ra­ken­teen.

Ta­lon suun­tai­nen jäy­kis­tä­vä vä­li­sei­nä pi­tää ul­ko­sei­nät suo­ri­na myös ko­val­la tuu­lel­la.

Vä­li­sei­nä ei ole vält­tä­mät­tä kan­ta­va, mut­ta sil­lä on sii­tä huo­li­mat­ta rat­kai­se­va mer­ki­tys. Jos sei­nä pu­re­taan tai sii­hen teh­dään iso auk­ko, jäy­kis­tyk­ses­tä pi­tää huo­leh­tia muil­la ta­voil­la. Älä yri­tä ar­va­ta so­pi­vaa ra­ken­net­ta vaan ti­laa las­kel­mat ra­ken­ne­suun­nit­te­li­jal­ta.

Mo­nis­sa ta­lois­sa, jois­sa ei ole ta­lon suun­tais­ta jäy­kis­tä­vää vä­li­sei­nää,

on jon­kin­lai­nen ly­hyt vä­li­sei­nä tai jäy­kis­tä­viä tolp­pia. Ne ei­vät ole vält­tä­mät­tä kan­ta­via, mut­ta jäy­kis­tä­vil­lä tol­pil­la ja sei­nän­pät­kil­lä on rat­kai­se­va mer­ki­tys ta­lon va­kau­del­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.