ROIKKUVA OVI

Tee Itse - - REIKÄ KANTAVAAN SEINÄÄN -

Jos ovi han­kaa kyn­nys­tä tai kar­mia vas­ten, se joh­tuu usein sii­tä, et­tä ovi on pai­nu­nut vi­noon. Pai­nu­nut ovi ei me­ne hel­pos­ti kiin­ni ei­kä sul­keu­du tii­viis­ti. Jos ovea pi­tää nos­taa, se on help­po teh­dä pie­nil­lä ko­ro­tus­ren­kail­la. Kau­pois­sa on eri­ko­koi­siin sa­ra­noi­hin so­pi­via mal­le­ja. Jos­kus sa­ra­noi­hin pi­tää asen­taa kak­si ren­gas­ta, jot­ta ovi nousee tar­peek­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.