Ra­ken­na jä­te­ka­tos

Tee Itse - - PIKKUVIAT -

Tämä ka­tos teh­tiin ai­em­pien ra­ken­nus­pro­jek­tien yli­jää­mä­puis­ta, jo­ten osat ovat epä­ta­val­li­sen ko­koi­sia. Puu­run­gos­sa on ylä­ ja ala­pal­kit, pys­ty­tol­pat se­kä vi­no­tuet, jotka vah­vis­ta­vat ja va­kaut­ta­vat ka­tok­sen. Osat yh­dis­te­tään toi­siin­sa pit­kil­lä ruos­tu­mat­to­mil­la ruu­veil­la. Ala­palk­ki on tuet­tu ir­ti be­to­ni­laa­tas­ta. Pit­kä ala­palk­ki kiin­ni­te­tään tolp­pa­ken­kiin ja ly­hyt palk­ki kier­re­tan­koon, jo­ka on va­let­tu kiin­ni be­to­ni­laat­taan. Kat­to teh­dään pal­keis­ta ja poik­ki­ruo­teis­ta, ja nii­den pääl­le asen­ne­taan kat­to­tii­let. Ka­tok­sen sei­nät vuo­ra­taan kui­tuse­ment­ti­lau­doil­la, joi­ta ei tar­vit­se huol­taa.

K M 157 EE D J 90 B P 195 177 Pää­ty­palk­ki (L) on mui­ta kat­to­palk­ke­ja pi­tem­pi. Se tu­kee räys­täs­tä pa­rem­min kuin ly­hyet va­sat (H), jotka kiin­ni­te­tään ruu­veil­la pää­ty­pal­kin (A) lä­pi. Kat­to teh­dään be­to­ni­kat­to­tii­lis­tä. Si­vu­räys­tääl­le asen­ne­taan eri­kois­tii­li, jon­ka alas­päin kään­ty­vä tai­te toi­mii ot­sa­lau­ta­na. Tii­let kiin­ni­te­tään ruo­tei­siin (N) kat­to­tii­li­kiin­nik­keil­lä. Ala­pal­kit (A ja D) asen­ne­taan tolp­pa­ken­kiin, jot­ta kos­teus ei nouse betonista puu­run­koon. Ly­hyt ala­palk­ki (D) kiin­ni­te­tään kier­re­tan­koon, jo­ka on va­let­tu kiin­ni be­to­niin. Vuo­ri­lau­dat kiin­ni­te­tään koo­laus­ri­moi­hin (P), jotka pi­tä­vät lau­dat ir­ti ka­tok­sen run­gos­ta. Koo­laus­ri­mo­jen (P) päi­hin sa­ha­taan lo­vet, jot­ta ri­mat so­pi­vat ala­ ja ylä­palk­kei­hin (A). Ka­tos vuo­ra­taan kui­tuse­ment­ti­lau­doil­la. Puu­run­ko on ra­ken­net­tu mui­den pro­jek­tien yli­jää­mä­puis­ta, minkä vuok­si nii­den mi­tat ovat epä­ta­val­li­set. Vi­no­tuet (C ja M) jäy­kis­tä­vät ka­tok­sen te­hok­kaas­ti.

3 Asen­na ruo­teet si­ten, et­tä ne so­pi­vat kat­to­tiil­ten ko­koon. (H) ylä­palk­kiin (A) ylim­män ruo­teen kiin­nit­tä­mis­tä var­ten. Asen­na va­sat 5x80 mil­lin ruu­veil­la ylä­pal­kin (A) lä­pi. Asen­na ruo­teet (N) kat­to­palk­kien (G) pääl­le ja la­do kat­to­tii­let pai­koil­leen.

1 Ase­ta ala­palk­ki tolp­pa­ken­kiin ja kiin­ni­tä se vä­liai­kai­ses­ti pu­ris­ti­mil­la. Tar­kis­ta, et­tä palk­ki on suo­ras­sa ja kiin­ni­tä se sei­nään palk­ki­ken­gäl­lä. Asen­na myös tol­pat (B) ja vi­no­tuet (C).

2 Asen­na ylä­palk­ki (F) pää­ty­tol­pan (E) pääl­le ja sei­näs­sä ole­vaan palk­ki­ken­kään. Kiin­ni­tä tol­pat (E) si­vua­la­palk­kiin (D). Sa­haa kat­to­palk­kien (G) päät vi­noik­si ja asen­na ne ylä­palk­kien (A ja F) vä­liin.

4 Tämä ka­tos vuo­rat­tiin kui­tuse­ment­ti­lau­doil­la, jotka asen­net­tiin li­mit­täin eri­kois­ruu­veil­la. Ruu­vit ovat pii­los­sa lau­to­jen al­la. Myös nurk­ka- ja pää­ty­lis­tat asen­net­tiin eri­kois­kiin­nik­keil­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.