Sa­ha, jol­la on ilo teh­dä töi­tä

Ma­ki­tan sa­ha on ke­vyt ja sel­vi­ää hel­pos­ti vaa­ti­vis­ta­kin töis­tä. Sa­ha ei ole tes­tin vah­vim­pia mut­ta tun­tuu te­hok­kaal­ta. Fik­su is­kun­vai­men­nin vä­hen­tää tä­ri­nää sel­väs­ti.

Tee Itse - - JATTITESTI -

Ma­ki­tan sa­ha oli tes­tin hi­tain. Ko­ne käyt­ti män­ty­tol­pan sa­haa­mi­seen lä­hes kol­man­nek­sen enem­män ai­kaa kuin tes­tin no­pein sa­ha. Sii­tä huo­li­mat­ta Ma­ki­tan mal­li nousi yh­teis­pis­teis­sä tes­tin yk­kö­sek­si, sil­lä raa­ka voi­ma ei ole kai­ken mit­ta.

Testivoitt­aja tun­tuu hie­man hi­taal­ta ja hei­kol­ta mui­hin moot­to­ri­sa­hoi­hin ver­rat­tu­na, mut­ta käy­tän­nös­sä sen voi­mat ja no­peus riit­tä­vät hie­nos­ti myös vaa­ti­viin töi­hin. Sa­han laip­pa pai­nuu puun lä­pi hel­pos­ti ja var­mas­ti, ja sa­hal­la ilo työs­ken­nel­lä.

Hy­vä er­go­no­mia

Moot­to­ri­sa­hal­la työs­ken­te­ly al­kaa käy­dä no­peas­ti voi­mil­le. Ma­ki­tan sa­has­sa on pie­ni moot­to­ri, jo­ka rat­kai­si osal­taan tes­ti­voi­ton. Hil­jai­nen käyn­ti­ää­ni vai­kut­taa oleel­li­ses­ti sii­hen, kuin­ka kau­an sa­hal­la voi työs­ken­nel­lä yh­teen me­noon. Ma­ki­tan sa­ha oli sii­nä suh­tees­sa ver­taa­sa vail­la. Tes­ti­voit­to joh­tuu myös moot­to­rin ja etu­kah­van vä­lis­sä ole­vas­ta pie­nes­tä is­kun­vai­men­ti­mes­ta, jo­ka vä­hen­tää sa­han tä­ri­nää.

Ma­ki­ta EA3201S35A on pe­rin­tei­nen moot­to­ri­sa­ha, jo­ka ei ero­tu jou­kos­ta muo­toi­lun­sa tai toi­min­to­jen­sa ta­kia. Se on kui­ten­kin laa­du­kas työ­ka­lu, jo­ka te­kee, mi­tä sen pi­tää­kin. Sa­han er­go­no­mia oli tes­tin pa­ras, mi­kä nos­ti koneen ko­ko tes­tin yk­kö­sek­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.