Hy­vät työ­housut so­pu­hin­taan

Tee Itse - - TESTI -

SNICKERS 6241 TYÖ­HOUSUT

Noin 100 euroa www.snic­kersworkwe­ar.fi

Nä­mä työ­housut pai­na­vat vain noin 800 grammaa (ko­ko 152). Se tar­koit­taa, et­tä housut ovat to­del­la ke­vyet, kun ote­taan huo­mioon, et­tä housuis­sa on li­sä­tas­ku­ja ja vah­vis­tet­tu­ja koh­tia.

Vain osa housuis­ta on teh­ty jous­ta­vas­ta kan­kaas­ta, jo­ten housut ei­vät ole niin mu­ka­vat kuin voi­si toi­voa. Housut sai­si­vat myös hen­git­tää pa­rem­min, sil­lä niis­sä tulee hel­pos­ti hi­ki. Toi­saal­ta housut mak­sa­vat vain noin 100 euroa. Se on pie­ni hinta oi­keis­ta työ­housuis­ta, jo­ten sii­nä mie­les­sä housuis­sa on vas­ti­net­ta ra­hoil­le.

Pol­vi­suo­jat voi asen­taa kah­teen eri kor­keu­teen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.