KUL­MA­HIO­MA­KO­NEEN HIOMISTARV­IKKEET

Tee Itse - - PERUSASIAT -

HIOMALAIKK­A

Kulmahioma­kone on voi­ma­kas työ­ka­lu, jo­hon voi kiin­nit­tää ku­mi­poh­jai­sen hio­ma­lai­kan. Kar­kea­jy­väi­nen hiomalaikk­a hioo te­hok­kaas­ti sa­ha­pin­tai­set lau­dat se­kä pois­taa ko­vet­tu­neet lii­ma­rois­keet ja van­han maa­lin.

TIMANTTIKU­PPITERÄ

Kul­ma­hio­ma­ko­nee­seen lii­tet­tä­vä timanttiku­ppiterä sopii be­to­ni­lat­tian ta­pais­ten ko­vien ja si­lei­den pin­to­jen hio­mi­seen. Te­räl­lä voi hioa myös laas­tia ja rap­paus­ta. Timanttiku­ppiterä rou­hii sy­väl­tä, jo­ten räl­läk­kä pi­tää käyn­nis­tää va­ro­vas­ti. Ti­mant­ti­kup­pi­te­rien kar­keus vaih­te­lee.

LAMELLILAI­KKA

Lamellilai­kka on teh­ty kym­me­nis­tä pie­nis­tä hio­ma­pa­pe­ri­lius­kois­ta. Tämä kul­ma­hio­ma­ko­nee­seen lii­tet­tä­vä laik­ka sopii hit­saus­sau­mo­jen siis­ti­mi­seen se­kä me­tal­lin hio­mi­seen. La­mel­li­laik­ko­jen jy­vä­ko­ko on yleen­sä 40–120.

KARBIDIKUP­PILAIKKA

Kar­bi­di­kup­pi­laik­kaa käy­te­tään be­to­nin ja mui­den ko­vien ki­vi­laa­tu­jen hio­mi­seen. Karbidikup­pilaikka ei ole yh­tä te­ho­kas kuin timanttiku­ppiterä, mut­ta karbidikup­pilaikka sopii mo­nen­lai­seen työ­hön ja on pal­jon hal­vem­pi. Ylei­sim­mät jy­vä­koot ovat 14–36.

TERÄSHARJA

Hio­ma­ko­nee­seen kiin­ni­tet­tä­vä teräsharja ei so­vi ta­val­li­seen hio­mi­seen, mut­ta sil­lä voi puh­dis­taa esi­mer­kik­si ruos­tu­neen gril­li­ri­ti­län. Kar­ke­aan työ­hön so­pi­vis­sa mal­leis­sa on yh­teen ku­do­tut lan­gat. Hie­nom­paan työ­hön tar­vi­taan mal­li, jos­sa on eril­li­set lan­gat.

HIOMAKUPPI

Hiomakuppi on su­kua kup­pi­lai­koil­le ja kup­pi­te­ril­le. Niitä kaik­kia käy­te­tään ki­ven ja be­to­nin hio­mi­seen. Kup­pi­laik­ka hioo be­to­nia te­hok­kaas­ti, jo­ten sen kans­sa on käy­tet­tä­vä kul­ma­hio­ma­ko­net­ta, jon­ka no­peut­ta voi sää­tää. Ylei­set koot 55, 90 ja 110 mm.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.