Sor­vi

Tee Itse - - TEEMA: LEVITÄ VALOA LASIOVELLA -

KUVAUS Sor­vin alao­sas­sa on joh­ti­mik­si kut­su­tut kis­kot, joi­den toi­ses­sa pääs­sä on moot­to­ri ja toi­ses­sa pääs­sä kär­ki­pylk­kä. Joh­ti­mien pi­tuus rat­kai­see, kuin­ka pit­kiä esi­nei­tä ko­neel­la voi sor­va­ta.

Moot­to­ri pyö­rit­tää ka­raa, jo­hon kiin­ni­tet­tä­vä vään­tö­kär­ki pi­tää puun pai­kal­laan ja kes­ki­te­tys­ti. Ka­ran pyö­ri­mis­no­peut­ta sää­del­lään jo­ko siir­tä­mäl­lä ve­to­hih­naa tai elekt­ro­ni­ses­ti nap­pia pai­na­mal­la.

Ka­raa vas­ta­pää­tä ole­va kär­ki­pylk­kä liik­kuu edes­ta­kai­sin joh­ti­mia pit­kin. Kär­ki­pylk­kä lu­ki­taan si­ten, et­tä sor­vat­ta­va puu py­syy pai­kal­laan sen ja ka­ran vä­lis­sä.

Lie­riö­sor­vauk­ses­sa eli joh­din­ten suun­tai­ses­sa sor­vauk­ses­sa teh­dään muun muas­sa pöy­dän­jal­ko­ja. Puu pu­ris­te­taan ka­ran ja kär­ki­pyl­kän vä­liin. Ta­so­ja on­te­lo­sor­vauk­ses­sa puu kiin­ni­te­tään joh­tei­siin näh­den poi­kit­tain. Joh­ti­mis­sa on talt­ta­tu­ki, jo­ta voi nos­taa ja las­kea se­kä siir­tää sor­vat­ta­van puun mu­kaan.

TOIMINTA Sor­vi pyö­rit­tää puu­ta ym­pä­ri, ja sor­vi­tal­tat muok­kaa­vat puu­ta. Mark­ki­noil­la on pal­jon eri­lai­sia sor­vi­talt­to­ja, mut­ta jo vii­del­lä pe­rus­tal­tal­la pää­see pit­käl­le.

NYT VOIT Sor­vin käyt­tä­mis­tä pi­tää aluk­si har­joi­tel­la, mut­ta kun työ al­kaa su­jua, sor­vil­la voi teh­dä esi­mer­kik­si pie­niä pyl­väi­tä ja as­tioi­ta. Sor­vil­la voi teh­dä muun muas­sa pip­pu­ri­myl­ly­jä, kynt­ti­län­jal­ko­ja, kul­ho­ja, lam­pun­var­jos­ti­mia ja kai­teen pin­no­ja. Tai­ta­va sor­vaa­ja voi teh­dä 40 ki­lon pai­noi­ses­ta kan­nos­ta mil­li­no­huen puu­kuo­ren, jo­ka pai­naa vain 200 gram­maa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.