Teip­paa va­sa­ra uu­teen us­koon

Re­pair Wrap on kuin kip­si mur­tu­neen kä­den ym­pä­ril­lä. Teip­pi ko­vet­tuu pa­ris­sa mi­nuu­tis­sa ko­vem­mak­si kuin mi­kään teip­pi, jo­ta olem­me tes­tan­neet.

Tee Itse - - TESTI - MM

FIBERFIX RE­PAIR WRAP KORJAUSTEI­PPI (5X127 CM)

Noin 15 eu­roa www.fiberfix.com

FiberFix väit­tää, et­tä Re­pair Wrap -korjaustei­ppi on sa­ta ker­taa vah­vem­paa kuin ta­val­li­nen rou­da­rin­teip­pi. Si­tä on vai­kea mi­ta­ta, mut­ta on sel­vää, et­tä tä­mä teip­pi on kau­ka­na ta­val­li­ses­ta.

Re­pair Wrap tart­tuu vain it­seen­sä, jo­ten si­tä voi käyt­tää ai­noas­taan kor­jauk­siin, jois­sa teip­pi pyö­ri­te­tään esi­neen ym­pä­ril­le. Ko­kei­lim­me teip­piä put­ken, va­sa­ran, la­pion ja pöy­dän­ja­lan kor­jaa­mi­seen. Suu­rek­si yl­lä­tyk­sek­si kai­kis­ta kor­jauk­sis­ta tu­li niin kes­tä­viä, et­tä esi­neet toi­mi­vat kuin uu­te­na.

Sii­tä, kan­nat­taa­ko va­sa­raa tei­pa­ta, voi ol­la mon­taa miel­tä. Toi­saal­ta on niin, et­tä jos Re­pair Wrap kes­tää va­sa­ran var­res­sa, se kes­tää mel­kein mi­tä ta­han­sa. Teip­piä voi hioa ja maa­la­ta, jo­ten kor­ja­tun koh­dan voi peit­tää.

Re­pair Wrap -tei­pit ovat eri- le­vyi­siä, ja rul­lien hin­nat al­ka­vat noin 12 eu­ros­ta. Lue seu­raa­vas­ta Tee It­se -leh­des­tä lisää sii­tä, mi­ten tes­ta­sim­me tei­pin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.