Vii­len­nys

Il­ma­läm­pö­pump­pu on myös jääh­dy­tys­lai­te, jol­la voi vii­len­tää ta­lon si­säil­maa.

Tee Itse - - TESTI -

Ke­säl­lä il­ma­läm­pö­pump­pua voi käyt­tää si­säil­man vii­len­tä­mi­seen. Ota kui­ten­kin huo­mioon, et­tä jääh­dy­tys mak­saa. Vii­len­nys ei ole suh­teet­to­man kal­lis­ta ta­lon läm­mit­tä­mi­seen ver­rat­tu­na, mut­ta jo muu­ta­man as­teen vii­len­nys nä­kyy sel­väs­ti säh­kö­las­kus­sa.

Ik­ku­nat ja ovet kan­nat­taa sul­kea vii­len­nyk­sen ajak­si, ja vii­len­nys kan­nat­taa ra­joit­taa sii­hen huo­nee­seen, jos­sa il­ma­läm­pö­pum­pun si­säyk­sik­kö on. Muu­ten läm­pö­pump­pu te­kee tur­haa työ­tä, jon­ka vai­ku­tus ei tun­nu mis­sään. Älä sää­dä si­sä­läm­pö­ti­laa 5–8:aa as­tet­ta ul­ko­läm­pö­ti­laa kyl­mem­mäk­si. Ota huo­mioon myös se, et­tä ul­koil­mas­sa ole­va kos­teus al­kaa siir­tyä si­sään ta­lon ra­ken­tei­den läpi, jos si­säl­lä on kyl­mem­pää kuin ul­ko­na.

Il­ma­läm­pö­pum­pun va­lin­nas­sa kan­nat­taa muis­taa, et­tä kaik­kia il­ma­läm­pö­pump­pu­ja voi käyt­tä vii­len­tä­mi­seen, mut­ta kaik­ki il­mas­toin­ti­lait­teet ei­vät so­vi läm­mit­tä­mi­seen.

Kaik­kia il­ma­läm­pö­pump­pu­ja voi käyt­tää vii­len­tä­mi­seen. Mie­ti tarkasti, mi­hin si­säyk­sik­kö kan­nat­taa si­joit­taa, jot­ta ja­lois­sa ei tun­nu ve­toa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.