4 vaih­toeh­toa

Tee Itse - - KYSY -

Lat­tia­läm­mi­tyk­sen voi asen­taa se­kä va­let­tuun lat­ti­aan et­tä ke­vyeen puu­ra­ken­tee­seen. Mo­lem­mis­sa ta­pauk­sis­sa on tär­ke­ää eris­tää lat­tia läm­mi­tyk­sen ala­puo­lel­ta, jot­ta läm­pö ei kar­kaa maa­han. Läm­mön pi­tää ja­kau­tua mah­dol­li­sim­man ta­sai­ses­ti, jot­ta lat­ti­aan ei jää kyl­miä kais­ta­lei­ta.

Ve­si­put­ket be­to­ni­lat­tias­sa

Läm­min ve­si kier­tää put­kis­sa pak­sun be­to­ni­laa­tan si­säl­lä. Be­to­ni jakaa läm­pöä niin te­hok­kaas­ti, et­tei let­ku­ja tar­vit­se asen­taa ko­vin ti­he­ään. Toi­saal­ta ve­si­kier­toi­nen lattialämm­itys rea­goi hi­taas­ti sää­ti­lan muu­tok­siin, sil­lä pak­sun be­to­ni­laa­tan läm­pe­ne­mi­nen ja jääh­ty­mi­nen kes­tää kau­an. Be­to­ni­lat­tian pääl­le voi asen­taa laa­tat, par­ke­tin tai kel­lu­van puu­lat­tian.

Ve­si­put­ket puu­lat­tias­sa

Let­kut asen­ne­taan omak­si ker­rok­sek­seen jo­ko so­pi­van ko­kois­ten lau­to­jen pääl­le tai las­tu­le­vyis­sä ole­viin uriin. Put­kien pääl­le asen­ne­taan kel­lu­va puu­lat­tia ku­ten esi­mer­kik­si lat­tia­la­mi­naa­tit. Puu joh­taa läm­pöä pal­jon huo­nom­min kuin be­to­ni, jo­ten ve­si­put­ki asen­ne­taan ohu­een alu­mii­ni­le­vyyn, jo­ta kut­su­taan läm­mön­luo­vu­tus- tai läm­mön­ja­ko­le­vyk­si. Ve­si läm­mit­tää le­vyä, jo­ka siir­tää läm­pöä si­vusuun­nas­sa ja ylös­päin.

Säh­kö­kaa­pe­lit va­le­tus­sa lat­tias­sa

Joh­dot va­le­taan kiin­ni ohu­een lat­tia­ta­soi­te­ker­rok­seen en­nen lat­tia­laat­to­jen tai muun pin­noit­teen asen­ta­mis­ta. Joh­dot kan­nat­taa va­laa kiin­ni eris­tä­vään le­vyyn, jo­ka es­tää läm­pöä kar­kaa­mas­ta maa­han ja on niin tu­ke­va, et­tä se kan­taa lat­tian pai­non. Sa­maa ra­ken­net­ta voi käyt­tää pont­ti­lau­ta­lat­tias­sa.

Säh­kö­kaa­pe­lit ohues­sa ra­ken­tees­sa

Kah­den alu­mii­ni­le­vyn vä­liin lii­mat­tu läm­mi­tys­joh­to on hel­poin ta­pa asen­taa lattialämm­itys van­haan puu­lat­ti­aan. Ohuet alu­mii­ni­ma­tot le­vi­te­tään van­hal­le lat­tial­le, ja mat­to­jen pääl­le asen­ne­taan esi­mer­kik­si lat­tia­la­mi­naa­tit. Läm­mi­tys­mat­to­jen al­le asen­ne­taan kol­me mil­liä pak­su so­lu­muo­vi. Se tar­koit­taa, et­tä lat­tian ra­ken­ne­pak­suus kas­vaa vain vii­si mil­liä ja uu­den la­mi­naa­tin ver­ran.

Pak­su be­to­ni­laat­ta läm­pe­nee hi­taas­ti, mut­ta jakaa läm­mön ta­sai­ses­ti.

Alu­mii­ni­le­vyt le­vit­tä­vät läm­pöä ta­sai­ses­ti puu­lat­tian al­la.

Läm­mi­tys­joh­to on va­let­tu kiin­ni ta­soit­tee­seen.

Puu­lat­tian al­le asen­net­ta­va alu­mii­ni­mat­to le­vit­tää läm­pöä ta­sai­ses­ti.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.