1. KER­ROS

Tee Itse - - TESTI -

En­sim­mäi­sen ker­rok­sen laas­tin pi­tää ol­la ohut­ta, jot­ta

seu­raa­va laas­ti­ker­ros tart­tuu kun­nol­la kiin­ni. Alin laas­ti­ker­ros le­vi­te­tään har­jaa­mal­la. En­sim­mäi­nen ker­ros on niin ohut, et­tei se pai­na käy­tän­nös­sä mi­tään. Se tar­koit­taa, et­tä laas­ti py­syy tiukasti kiin­ni alus­tas­sa ja muo­dos­taa hy­vän tar­tun­ta­pin­nan seu­raa­val­le ker­rok­sel­le. An­na laas­tin ve­täy­tyä hie­man, en­nen kuin aloi­tat le­vit­tä­mi­sen.

1. Se­koi­ta laas­ti ve­teen. Laas­tin koos­tu­muk­sen pi­tää muis­tut­taa ohut­ta vel­liä. 2. Har­jaa sokkeli ve­del­lä, jot­ta alus­ta ei ole lii­an kui­va. Muu­ten sokkeli imee laas­tin kui­vak­si niin no­peas­ti, et­tei sen kans­sa eh­di työs­ken­nel­lä. 3. ”Maa­laa” kos­tea sokkeli ohuel­la laas­til­la ja har­jal­la. Le­vi­tä laas­tia ko­ko ra­pat­ta­val­le alu­eel­le. Alin ker­ros var­mis­taa, et­tä seu­raa­va ker­ros tart­tuu kun­nol­la kiin­ni alus­taan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.