Vuo­den parhaat työkalut.

Tee Itse - - CONTENTS - Mar­tin Mo­gen­sen Tes­ti­toi­mit­ta­ja

Kat­so testitoimi­ttajan suo­si­kit.

Työ­pöy­tä­ni kaut­ta kul­ki vii­me vuon­na yli 200 kiin­nos­ta­vaa uu­tuus­työ­ka­lua. Mie­len­kiin­toi­sim­pia oli­vat kul­ma­hio­ma­ko­ne, jon­ka laik­ka vaih­de­taan hel­pos­ti nap­pia pai­na­mal­la, ro­bot­ti­ruo­hon­leik­ku­ri, jo­ka leik­kaa 377 ne­liön nur­mi­kon yh­del­lä la­tauk­sel­la se­kä pie­ni 12 vol­tin po­ra­ko­ne­ruu­vin­vään­nin, jon­ka voi­ma ja kes­tä­vyys ve­tä­vät ver­to­ja isoil­le 18 vol­tin ko­neil­le. Ko­ko­sin seu­raa­vil­le si­vuil­le suo­sik­ki­työ­ka­lu­ni vuo­den var­rel­ta. Ju­tus­sa on pal­jon hy­viä ideoi­ta, jos et vie­lä tie­dä, mi­tä toi­voi­sit jou­lu­lah­jak­si.

Otam­me työ­ka­lu­jen tes­taa­mi­sen erit­täin va­ka­vas­ti, sil­lä ha­luam­me, et­tä löy­dät hel­pos­ti oi­kean ko­neen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.