5 siis­tiä pro­jek­tia.

Tee Itse - - CONTENTS -

Pöy­tä­le­vyis­tä voi teh­dä mel­kein mi­tä ta­han­sa.

Pöy­tä­le­vyis­tä voi teh­dä pal­jon muu­ta­kin kuin keit­tiön työ­ta­so­ja. Lii­ma­puu­le­vyt so­pi­vat kai­ken­lai­seen ra­ken­ta­mi­seen, sil­lä ne näyt­tä­vät tyy­lik­käil­tä ja ovat li­säk­si kes­tä­viä ja hal­po­ja. Esit­te­lem­me täs­sä ju­tus­sa vii­si eri­lais­ta asi­aa, jot­ka on teh­ty ta­val­li­sis­ta pöy­tä­le­vyis­tä.

Pal­jon vaih­toeh­to­ja

Pöy­tä­le­vyt on teh­ty yh­teen lii­ma­tuis­ta puusui­ka­leis­ta, joil­le ei ole muu­ta käyt­töä. Tek­niik­kaa sa­no­taan sau­va­lii­mauk­sek­si. Lii­ma­puu­le­vyt näyt­tä­vät hy­vil­tä, ovat kes­tä­viä ja mel­ko edul­li­sia.

Lii­ma­puu­le­vy­jä myy­dään usein alen­nuk­sel­la, jo­ten tyy­lik­kään puu­le­vyn voi saa­da pik­ku­ra­hal­la. Le­vy­jen pak­suus on yleen­sä 26–40 mil­liä. Pöy­tä­le­vyn va­kio­le­veys on 60 sent­tiä, mut­ta le­vyn pi­tuus vaih­te­lee ta­val­li­ses­ti 202 sen­tis­tä 303 sent­tiin.

Rau­ta­ ja verk­ko­kau­pois­sa on pal­jon eri­lai­sia pöy­tä­le­vy­jä. Osa le­vyis­tä on kä­sit­te­le­mät­tö­miä, toi­set on suo­jat­tu esi­mer­kik­si pig­men­toi­dul­la öl­jyl­lä. Joi­den­kin le­vy­jen etu­reu­na on pyö­ris­tet­ty val­miik­si, mut­ta suu­rin osa pöy­tä­le­vyis­tä on te­rä­vä­reu­nai­sia.

Ka­lus­tei­den ra­ken­ta­mi­seen käy­tet­tä­vät pöy­tä­le­vyt pi­tää säi­lyt­tää läm­pi­mäs­sä ja kui­vas­sa pai­kas­sa. Älä säi­ly­tä lii­ma­puu­le­vy­jä kos­teas­sa ti­las­sa ku­ten kel­la­ris­sa tai au­to­tal­lis­sa, jot­ta ne ei­vät hal­kea ja vään­ny kie­roon.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.