TYÖTAKKI JO­KA SÄÄHÄÄN

Tee Itse - - UUTTA -

■ Masco­tin uusi työtakki on hy­vä vaih­toeh­to kai­kil­le, jot­ka ovat kyl­läs­ty­neet pak­sui­hin ja ras­kai­siin vaat­tei­siin. Uu­det Acce­le­ra­te­kuo­ri­ta­kit ovat se­kä hen­git­tä­viä et­tä ve­den- ja tuu­len­kes­tä­viä. Ty­köis­tu­vat ta­kit jous­ta­vat var­ta­lon liik­kei­den mu­kaan, jo­ten ne so­pi­vat mo­nen­lai­seen työ­hön. Hin­ta noin 140 eu­roa. www.mascot.fi

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.