PÖYTÄ JA PENKKI

Tee Itse - - PÜLOON -

Tä­mä pöytä–penkki-yh­dis­tel­mä on teh­ty sau­va­lii­ma­tuis­ta tam­mi­le­vyis­tä. 85 sent­tiä le­veän pöy­dän te­ke­mi­seen tar­vi­taan kak­si lii­ma­puu­le­vyä, sil­lä pöy­tä­le­vyn va­kio­le­veys on 60 sent­tiä. Pöy­tä­le­vyt pi­tää sa­ha­ta suo­rik­si en­nen lii­maa­mis­ta. Sa­haa­mi­seen pi­tää käyt­tää uut­ta ja te­rä­vää te­rää, jot­ta lii­tok­ses­ta tu­lee huo­maa­ma­ton ja kes­tä­vä.

Se­kä pöy­dän et­tä pen­kin pää­dyt ovat yh­tä le­veät kuin nii­den kan­si­le­vyt. Le­vyt lii­te­tään toi­siin­sa 45 as­teen kul­mas­sa lii­maa­mal­la. Pöy­dän ja penk­kien te­ke­mi­seen tar­vi­taan vain pöy­tä­le­vy­jä, puu­lii­maa, le­ve­ää maa­la­rin­teip­piä, upo­tus­sa­ha ja oh­jain­kis­ko tai pöy­tä­sirk­ke­li.

1. Pai­na pöy­tä­le­vyt tiu­kas­ti toi­si­aan vas­ten ja pu­ris­ta ne kiin­ni työ

pöy­tään pa­ril­la pu­ris­ti­mel­la. Sää­dä upo­tus­sa­han te­rä si­ten, et­tä se yl­tää 3–4 mil­liä le­vyn lä­pi. Pu­ris­ta oh­jain­kis­ko kiin­ni le­vyyn ja sa­haa yh­teen lii­mat­ta­vat reu­nat suo­rik­si. Käy­tä pie­ni­ham­pais­ta te­rää ja var­mis­ta, et­tä te­rä osuu kum­paan­kin le­vyyn.

2. Sa­haa pöy­tä­le­vyn päät 45 as­teen kul­mas­sa, jot­ta voit teh­dä pöy­dän päi­hin siis­tit jii­ri­lii­tok­set. Sää­dä upo­tus­sa­han te­rä 45 as­teen kul­maan, pu­ris­ta oh­jain­kis­ko kiin­ni ja sa­haa. Sa­haa pää­ty­jen ala­reu­nat suo­ras­sa kul­mas­sa, jot­ta le­vyt py­sy­vät tu­ke­vas­ti pys­tys­sä lat­ti­aa vas­ten.

3. Lii­maa le­vyt yh­teen puu­lii­mal­la.

Lii­maa on help­po le­vit­tää, jos se­koi­tat sii­hen til­kan vet­tä. Le­vi­tä lii­maa pens­se­lil­lä mo­lem­piin le­vyi­hin.

4. Teip­paa nur­kat yh­teen. Ase­ta pöy­tä­le­vy ja pää­ty­le­vy ta­sai­sel­le alus­tal­le ylä­puo­li alas­päin. Työn­nä pää­ty kiin­ni pöy­tä­le­vyyn, pai­na lii­ma­pin­nat vas­tak­kain ja teip­paa le­vyt yh­teen maa­la­rin­tei­pil­lä.

5. Työn­nä pää­ty työ­pöy­dän reu­nan yli ja kään­nä pää­ty pys­tyyn. Ole va­ro­vai­nen, sil­lä ”teip­pi­sa­ra­nat” sär­ky­vät hel­pos­ti. Työ­ka­ve­ris­ta on apua täs­sä vai­hees­sa se­kä myö­hem­min, kun pöytä kään­ne­tään ym­pä­ri.

6. Le­vi­tä sau­maan lii­maa, kun pää­ty­le­vy on pöy­dän ala­puo­lel­la. Le­vi­tä mo­lem­mil­le pin­noil­le aluk­si hie­man lai­men­net­tua puu­lii­maa ja li­sää sen pääl­le ker­ros lai­men­ta­ma­ton­ta lii­maa. Le­vi­tä lii­maa niin pal­jon, et­tä se tih­kuu ulos sau­mois­ta. Se ker­too, et­tä lii­maa on tar­peek­si. Voit pois­taa yli­mää­räi­sen lii­man tal­tal­la sen jäl­keen, kun lii­ma on kui­vu­nut.

7. Nos­ta pää­dyt pys­tyyn ja kiin­ni­tä ne maa­la­rin­tei­pil­lä. Tar­kis­ta, et­tä ja­lat ovat koh­ti­suo­ras­sa le­vyyn näh­den. Vah­vis­ta nur­kat pu­ris­ta­mal­la ja lii­maa­mal­la si­sä­nurk­kiin kol­mio­ri­mat. An­na lii­man kui­vua vä­hin­tään pa­rin päi­vän ajan, en­nen kuin hiot pöy­dän ja kä­sit­te­let sen öl­jyl­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.