HYL­LYT

Tee Itse - - PÜLOON -

Pöy­tä­le­vy­jä voi käyt­tää myös tu­ke­vien hyl­ly­jen ra­ken­ta­mi­seen. Hyl­lyis­tä tu­lee ainutlaatu­isen tyy­lik­käät, kun nii­den nur­kat vah­vis­te­taan tum­mas­ta puus­ta teh­dyil­lä

sui­ka­leil­la. Se vaa­tii hie­man vai­van­nä­köä, sil­lä nurk­kiin pi­tää sa­ha­ta urat sui­ka­lei­ta var­ten. Voit teh­dä hyl­lyt myös yk­sin­ker­tai­sem­min sa­haa­mal­la le­vy­jen päät 45 as­teen kul­mas­sa ja liit­tä­mäl­lä hyl­lyt yh­teen ka­lus­te­la­mel­leil­la tai ta­peil­la.

Täs­sä ju­tus­sa hyl­ly­jen päi­hin jyr­si­tään pie­net urat sän­ky­ha­ko­ja var­ten. Ne toi­mi­vat pii­lo­kiin­ni­tyk­se­nä ja pi­tä­vät hyl­lyn tii­viis­ti sei­nää vas­ten.

1. Lii­maa pää­dyt kiin­ni hyl­ly­le­vyi­hin, sa­haa jo­kai­seen nurk­kaan kol­me uraa ja asen­na uriin pie­net, tum­mas­ta puus­ta teh­dyt lis­tat. Sa­haa urat kä­si­sirk­ke­lil­lä, jon­ka poh­ja on pu­ris­tet­tu kiin­ni hyl­lyyn. Sää­dä sirk­ke­lin te­rä oi­ke­aan sy­vyy­teen (täs­sä 3 sent­tiä). Le­vi­tä ja­lo­puu­lis­toi­hin lii­maa ja lyö lis­tat uriin vasaralla. Yh­teen uraan lyödään mon­ta sui­ka­let­ta. An­na lii­man kui­vua vuo­ro­kau­den ajan.

2. Kat­kai­se ja­lo­puu­lis­tat pie­ni­ham­pai­sel­la sa­hal­la. Ase­ta puun pääl­le pah­vin­pa­la en­nen sa­haa­mis­ta, jot­ta le­vyyn ei tu­le sa­haus­jäl­kiä. Hio hyl­lyt lo­puk­si si­ten, et­tä sui­ka­leet ovat sa­mal­la ta­sol­la hyl­lyn kans­sa.

Jyrsi jo­ka nurk­kaan kol­me uraa vah­vis­ta­via le­vy­sui­ka­lei­ta var­ten.

Jyrsi pää­tyi­hin ko­lot sän­ky­ha­ko­ja var­ten.

Sa­haa hyl­ly­jen päät 45 as­teen kul­mas­sa ja lii­maa ne yh­teen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.