Ri­pus­ta tau­lut hel­pos­ti

Tee Itse - - TESTI - MM

TESA 77774-00005 SÄÄ­DET­TÄ­VÄ TARRANAULA

4,90 eu­roa/2 kpl

www.tesa.com

Sei­nään ei kan­na­taa teh­dä rei­kiä ke­vyen esi­neen ku­ten tau­lun ri­pus­ta­mis­ta var­ten. Esi­mer­kik­si tar­ra­nau­lat ovat pa­rem­pi vaih­toeh­to.

Te­san tar­ra­nau­lat on erit­täin help­po kiin­nit­tää ja ir­rot­taa jäl­kiä jät­tä­mät­tä. Täs­sä tes­tat­tu mal­li kes­ti hel­pos­ti val­mis­ta­jan il­moit­ta­man ki­lon pai­non.

Nau­lan kor­keut­ta voi sää­tää tar­ran lii­maa­mi­sen jäl­keen. Omi­nai­suus tun­tuu yli­mää­räi­sel­tä, sil­lä tar­ran lii­maa­mi­nen on niin help­poa, et­tä sii­nä on vai­kea epä­on­nis­tua.

Te­san isom­pi tarranaula kes­tää kah­den ki­lon pai­non ta­pet­ti­sei­näs­sä ja neljän ki­lon pai­non laat­ta­sei­näs­sä.

Kah­den tar­ra­nau­lan yh­teen­las­ket­tu kes­tä­vyys on kak­si ki­loa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.