MI­TEN ERISTYSTEI­PPIÄ KÄY­TE­TÄÄN?

Tee Itse - - PERUSASIAT -

Eristystei­pit ovat hy­vin eri­lai­sia, ei­kä niil­lä ole muu­ta yh­teis­tä kuin se, et­tä kaik­kia käy­te­tään tii­vis­tä­mi­seen tai eris­tä­mi­seen. Teip­pien käyt­tö­ta­pa voi ol­la hy­vin eri­lai­nen. Täs­sä näy­te­tään, mi­ten höy­ryn­sul­ku­teip­piä käy­te­tään oi­kein.

Höy­ryn­sul­ku­tei­pin käyt­tä­mi­ses­sä on tär­ke­ää, et­tä sau­mois­ta tu­lee tii­viit. Put­ki­lä­pi­vien­tien ja pis­to­r­asioi­den koh­dal­la kan­nat­taa käyt­tää val­mii­ta lä­pi­vien­ti­kau­luk­sia.

Höy­ryn­sul­ku­muo­vi­kais­ta­leet ni­do­taan kiin­ni esi­mer­kik­si koo­laus­lau­to­hin, ja muo­vi­kais­ta­lei­den reu­nat tei­pa­taan yh­teen. Lo­puk­si tei­pa­taan um­peen pie­net reiät, joi­ta on tul­lut esi­mer­kik­si niit­tien koh­dal­le. Nii­den teip­paa­mi­seen voi käyt­tää pie­niä tei­pin­pa­la­sia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.