ERISTEET

Suun­nit­te­let­ko eris­tä­mis­tä, mut­ta et tie­dä, mil­lais­ta eris­tet­tä si­nun pi­täi­si käyt­tää? Esit­te­lem­me tässä ju­tus­sa ylei­sim­mät eris­te­ma­te­ri­aa­lit. Kai­kil­la on omat vah­vuu­ten­sa ja heik­kou­ten­sa. Ne kan­nat­taa tie­tää, en­nen kuin aloi­tat eris­tä­mi­sen.

Tee Itse - - FRONT PAGE -

LÄMMITYSKU­LUT ALAS

– eris­tä kat­to

EI KOSTEUSONG­ELMIA

– tii­vis höy­ryn­sul­ku

HYVÄ LOPPUTULOS

– näin käy­tät eri ma­te­ri­aa­le­ja

PAREMPI ERISTYS

– ko­kei­le sel­lu­vil­laa

Eris­te­ma­te­ri­aa­lin va­lin­ta riip­puu en­nen kaik­kea sii­tä, mil­lai­nen eris­tet­tä­vä ra­ken­ne on. Ta­lon ul­ko­ja si­sä­puo­lel­la käy­te­tään eri­lai­sia eris­tei­tä, ja joi­den­kin paik­ko­jen eris­tä­mi­nen on hel­pom­paa kuin tois­ten. Ta­val­li­nen vä­li­sei­nä on hel­pom­pi eris­tää kuin ta­lon ylä­poh­ja tai kel­la­rin sei­nä.

Eristeet voi ja­kaa kar­keas­ti kol­meen ryh­mään: peh­mei­siin ja ko­viin le­vyi­hin se­kä pu­ruun. Jo­kai­ses­sa ryh­mäs­sä on mon­ta vaih­toeh­toa, jot­ka so­pi­vat eri­lais­ten ra­ken­tei­den eris­tä­mi­seen.

Mi­ne­raa­li­vil­lan ta­pai­set peh­meät eristeet so­pi­vat kat­toi­hin, lat­tioi­hin, sei­niin ja vä­li­sei­niin. Peh­meis­sä le­vyis­sä ei ole suo­jaa­vaa pin­taa, jo­ten ne pi­tää asen­taa ra­ken­tei­den sisään.

Ko­via eris­tei­tä käy­te­tään ul­ko­sei­nis­sä ja maa­ta vas­ten, sil­lä ne kes­tä­vät ko­vaa pai­net­ta ja kos­tei­ta olo­suh­tei­ta. Ko­vat vil­la­le­vyt voi ra­pa­ta, ja po­lys­ty­ree­nin pääl­le voi va­laa be­to­ni­lat­tian. Hie­no­ja­kois­ta pu­hal­lus­vil­laa käy­te­tään eten­kin vä­li­ka­tol­la ja muis­sa pai­kois­sa, jois­sa on vai­kea työs­ken­nel­lä.

Mark­ki­noil­la on se­kä mi­ne­raa­li­vil­las­ta et­tä sel­lu­vil­las­ta teh­tyä pu­hal­lus­vil­laa. Sel­lu­vil­la on ym­pä­ris­töys­tä­väl­lis­tä, sil­lä se teh­dään pää­asias­sa van­has­ta sa­no­ma­leh­ti­pa­pe­ris­ta.

Pa­ne höy­ryn­sul­ku kun­toon

En­nen eris­tä­mis­tä pi­tää sel­vit­tää, on­ko ra­ken­tees­sa höy­ryn­sul­kua ja on­ko se kun­nos­sa. Toi­mi­va höy­ryn­sul­ku on on­nis­tu­neen li­säe­ris­tyk­sen edel­ly­tys, sil­lä vuo­ta­va höy­ryn­sul­ku voi joh­taa kos­teuson­gel­miin ja ho­me­vau­rioi­hin.

Huo­no­kun­toi­nen höy­ryn­sul­ku pi­tää pur­kaa pois ja kor­va­ta uu­del­la. Se voi ol­la työ­läs­tä ja tul­la kal­liik­si, mut­ta uusia eris­tei­tä ei kan­na­ta asen­taa paik­koi­hin, jot­ka voi­vat la­ho­ta tai ho­meh­tua muu­ta­mas­sa vuo­des­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.