ITSENSÄ HIOVA MOOTTORISA­HA

Ore­go­nin kä­te­vä hion­ta­jär­jes­tel­mä pi­tää moot­to­ri­sa­han ket­jun huip­pu­kun­nos­sa. Va­li­tet­ta­vas­ti sa­has­sa on han­ka­la vir­ta­joh­to, jo­ka ra­joit­taa työs­ken­te­lyä.

Tee Itse - - FRONT PAGE - PH

Ore­gon on tun­net­tu eten­kin moot­to­ri­sa­han osien val­mis­ta­ja­na. Mo­net moot­to­ri­sa­ha­val­mis­ta­jat käyt­tä­vät sa­hois­saan Ore­go­nin laip­po­ja, ja yh­tiön te­rä­ket­jut ovat suo­sit­tu­ja va­rao­sia.

Laip­pa ja te­rä­ket­ju ovat olen­nai­nen osa myös Ore­go­nin CS1500-moot­to­ri­sa­haa ja sen toi­min­taa. Saha ei ole ai­van ta­val­li­nen, sil­lä sii­nä on yh­tiön oma PowerS­harp-hion­ta­jär­jes­tel­mä. Sen avul­la te­rä­ket­ju on help­po pi­tää huip­pu­kun­nos­sa ai­na ja jo­ka pai­kas­sa. Saha hioo ket­jun huippukunt­oon no­peas­ti kolmessa sekunnissa.

CS1500-moot­to­ri­sa­has­sa on pe­rä­ti 2400 wa­tin moot­to­ri, mis­tä on se­kä hyö­tyä et­tä hait­taa. Ko­ne sa­haa ke­vyes­ti mi­tä ta­han­sa, mut­ta vir­ta­joh­toa ei voi liit­tää kaik­kiin pis­to­r­asioi­hin. Mo­nen pis­to­r­asian ta­ka­na on 10 am­pee­rin su­la­ke, jo­ka kes­tää vain 2300 wa­tin jän­nit­teen. Pie­ni su­la­ke kä­räh­tää hel­pos­ti, jos kuor­mi­tus kas­vaa lii­an ko­vak­si. Niin käy var­sin­kin sil­loin, kun pis­to­ra­sias­ta ote­taan vir­taa jo­hon­kin muu­hun tar­koi­tuk­seen sahaamisen ai­ka­na. Saha kan­nat­taa liit­tää mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan ul­ko­pis­to­ra­si­aan, jos­sa on 16 am­pee­rin su­la­ke.

Verk­ko­vir­ral­la toi­mi­van moot­to­ri­sa­han käy­tös­sä on omat ra­joit­teen­sa. Saha so­pii kui­ten­kin l ois­ta­vas­ti ta­lon lä­hel­lä työs­ken­te­lyyn.

Ore­go­nin moot­to­ri­sa­ho­ja myy­dään ul­ko­mai­sis­sa verk­ko­kau­pois­sa.

”… SAHA HIOO KET­JUN HUIPPUKUNT­OON NO­PEAS­TI KOLMESSA SEKUNNISSA…”

HURJA UUTUUS

Sa­han ai­noa huo­no puo­li on han­ka­la vir­ta­joh­to. Pu­nai­nen kah­va pai­naa hio­ma­ki­ven ket­jua vas­ten ja hioo sen kolmessa sekunnissa. Te­rä­ket­jun huip­pu­no­peus on 14,7 met­riä sekunnissa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.