Työkaluja, ma­te­ri­aa­le­ja, tek­niik­kaa, tut­ki­mus­ta ja tren­de­jä.

Ry­obin uusi juo­tos­kol­vi toi­mii akul­la kol­me tun­tia yh­teen me­noon.

Tee Itse - - CONTENTS -

TYÖKALUT Ry­obin akul­la toi­mi­va R18SOI-juo­tos­kol­vi on kä­te­vä en­nen kaik­kea sik­si, et­tä si­tä voi käyt­tää myös vers­taan ul­ko­puo­lel­la. Sii­tä on pal­jon apua esi­mer­kik­si sil­loin, kun au­tos­ta ir­ron­nut säh­kö­joh­to pi­tää kiin­nit­tää ta­kai­sin.

Kol­vi toi­mii pe­rä­ti kol­me tun­tia täy­teen la­da­tul­la vii­den am­pee­ri­tun­nin akul­la. Kol­via pi­de­tään kä­des­sä kuin lyi­jy­ky­nää. Kun ote on tut­tu, työ su­juu kuin luon­nos­taan ja jäl­ki on tark­kaa. Pie­ni­ko­koi­nen kol­vi so­pii lois­ta­vas­ti kai­ken­lai­seen as­kar­te­luun.

Kol­vi mak­saa noin 60 eu­roa il­man ak­kua ja la­tu­ria. Vii­den am­pee­ri­tun­nin ak­ku mak­saa noin

120 eu­roa.

Kol­vi kuu­me­nee 480 as­tee­seen 50 se­kun­nin ajas­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.