Help­po ja no­pea hyl­ly.

Tee Itse - - CONTENTS -

Se ei vie juu­ri lain­kaan ti­laa.

Tässä hyl­lys­sä on noin met­rin ver­ran hyl­ly­ti­laa. Ka­pea hyl­ly mah­tuu olo­huo­neen nurk­kaan, jo­ta on vai­kea hyö­dyn­tää muu­ten. Hyl­lyn ra­ken­ta­mi­seen käy­te­tään pöy­tä­sirk­ke­liä ja le­vy­lii­tin­tä, mut­ta voit teh­dä hyl­lyn myös il­man eri­kois­työ­ka­lu­ja. Neu­vom­me, mi­ten pää­set yh­tä hy­vään lop­pu­tu­lok­seen kä­si­sirk­ke­lil­lä ja po­ra­ko­neel­la.

Hyl­ly­jen ylä- ja ala­puo­lel­le jyr­si­tään ko­lot ka­lus­te­la­mel­lien asen­ta­mis­ta var­ten. Pys­ty­osien se­kä ylä- ja alao­san päi­hin jyr­si­tään ko­lot la­mel­le­ja var­ten. Alao­sa Hyl­ly Pys­ty­osa 23 11,5 Ylä­osa Ylä- ja alao­san taak­se asen­ne­taan kiin­ni­tys­rau­dat hyl­lyn ri­pus­ta­mis­ta var­ten. 23

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.