Mag­neet­ti­nen sei­nä.

Tee Itse - - CONTENTS -

Kä­te­vä ta­pet­ti li­sää mah­dol­li­suuk­sia.

Tau­lu­jen ri­pus­ta­mi­seen ei tar­vi­ta tulp­pia ja ruu­ve­ja, sil­lä tau­lut voi kiin­nit­tää hel­pos­ti ja kä­te­väs­ti mag­neet­ti­seen ta­pet­tiin! Ta­pe­tin asen­ta­mi­nen su­juu no­peas­ti, kun al­la ole­va sei­nä on siis­ti ja ta­sai­nen.

1 Mag­neet­ti­nen la­si­kui­tu­ta­pet­ti on kal­lis­ta, mut­ta se te­kee sei­näs­tä ison ja ai­nut­laa­tui­sen il­moi­tus­tau­lun. En­nen kuin aloi­tat: Pää­tä, kuin­ka laa­jal­le alu­eel­le asen­nat ta­pe­tin ja piir­rä sen paik­ka sei­nään. Ir­ro­ta van­ha ta­pet­ti. Se on ko­vaa työ­tä, jo­ten käy­tä työ­hans­ko­ja! 2 Le­vi­tä sei­näl­le ta­pet­ti­lii­maa. Kun van­ha ta­pet­ti on ir­ro­tet­tu, le­vi­tä mag­neet­ti­sen ta­pe­tin koh­del­le lii­maa. Le­vi­tä lii­ma le­veäl­lä pens­se­lil­lä. 3 Le­vi­tä mag­neet­ti­nen ta­pet­ti sei­näl­le. Suo­ris­ta ta­pet­ti har­jal­la, jot­ta sen al­le ei jää il­ma­kuplia. Ta­soi­ta ta­pe­tin reu­nat sen jäl­keen, kun sei­nä on kui­vu­nut.

Mag­neet­ti­nen ta­pet­ti pai­ne­taan sei­näl­le le­vi­tet­tyyn lii­maan. 4 Hio ta­soi­te. Uu­den ta­pe­tin on tar­koi­tus su­lau­tua sei­nään, jo­ten nii­den ra­ja ta­soi­te­taan kah­teen ker­taan. Hio sei­nä en­sim­mäi­sen ker­rok­sen jäl­keen. 5 Maa­laa sei­nä. Maa­laa ko­ko sei­nä, jot­ta sau­mat ei­vät ero­tu. Voit jou­tua maa­laa­maan sei­nän 3–4 ker­taan, jot­ta maa­li­ker­rok­ses­ta tu­lee peit­tä­vä. Tau­lu­jen ta­ka­na on mag­neet­te­ja. Tulp­pia ja ruu­ve­ja ei tar­vi­ta ol­len­kaan! 6 Lii­maa tau­lun­ke­hyk­siin iso­ja mag­neet­te­ja. Käy­tä hy­vää kon­tak­ti­lii­maa ja ri­pus­ta tau­lut sei­näl­le. Tau­lut py­sy­vät kiin­ni to­del­la tu­ke­vas­ti!

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.