LÄMMITYSKU­LUT ALAS

Lämpö nousee ylös­päin. Se tar­koit­taa, et­tä vä­li­kat­to on en­sim­mäi­nen paik­ka, jo­ka kan­nat­taa eris­tää sääs­tö­jen toi­vos­sa.

Tee Itse - - CONTENTS -

– eris­tä ylä­poh­ja

Mo­nen ta­lon ylä­poh­jas­sa on lii­an vä­hän eris­tei­tä tai eristeet on asen­net­tu huo­nos­ti. Se on sää­li, sil­lä yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa ta­lon läm­mös­tä haih­tuu ylä­poh­jan lä­pi. Toi­saal­ta se tar­koit­taa, et­tä ylä­poh­jan eris­tä­mi­seen si­joi­te­tut eu­rot mak­sa­vat itsensä ta­ka­sin to­del­la no­peas­ti.

Pe­rin­tei­set vil­la­le­vyt tai -ma­tot ovat kä­te­vim­mät eris­te­ma­te­ri­aa­lit, jos eris­tät ylä­poh­jan it­se. Tässä ju­tus­sa ta­lon ylä­poh­jaan li­sä­tään 100 mil­liä pak­sut vil­la­le­vyt van­han vil­la­ker­rok­sen pääl­le.

Eristeet ovat va­kio­ko­koi­sia mi­ne­raa­li­vil­la­le­vy­jä. Le­vyt asen­ne­taan van­ho­jen eris­tei­den pääl­le si­ten, et­tei­vät le­vy­jen sau­mat osu pääl­lek­käin. Li­mit­tä­mi­nen es­tää läm­pöä kar­kaa­mas­ta vil­la­le­vy­jen vä­lis­tä.

Li­säe­ris­teet voi asen­taa van­ho­jen eris­tei­den pääl­le, jos ne ovat kun­nos­sa.

Jos van­hat eristeet ovat kär­si­neet, ne pi­tää pois­taa ja kor­va­ta uusil­la vil­la­le­vyil­lä.

Suun­nit­te­le eris­tä­mi­nen hy­vis­sä ajoin, jot­ta et jou­du te­ke­mään si­tä kes­ki­ke­säl­lä tu­kah­dut­ta­van kuu­mal­la vä­li­ka­tol­la vi­hais­ten am­piais­ten kes­kel­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.