3 eri­lais­ta ko­ro­ket­ta

Tee Itse - - TEEMA: LATTIA | LAATAT -

Iso­jen laat­to­jen asen­ta­mi­nen voi ol­la vai­ke­aa, mut­ta se on­nis­tuu oi­keil­la kons­teil­la ja apu­vä­li­neil­lä. Laa­tat voi nos­taa ja tu­kea oi­ke­aan kor­keu­teen esi­mer­kik­si kii­loil­la. Esit­te­lem­me täs­sä ju­tus­sa kol­me suo­sit­tua ta­paa. Kii­lo­ja ja ko­rok­kei­ta myy­dään rau­ta- ja verk­ko­kau­pois­sa se­kä laat­ta­liik­keis­sä. ■ Kii­lat ja san­gat

Kii­la työn­ne­tään muo­vi­san­gan al­le, jo­ka ki­ris­te­tään eri­kois­pih­deil­lä. Kun laas­ti on kui­vu­nut vuo­ro­kau­den ajan, kii­la ja san­ka pot­kais­taan ir­ti. Kii­lan voi käyt­tää uu­des­taan, mut­ta san­ko­ja ei voi kier­rät­tää. Kii­lo­jen ja san­ko­jen käyt­tä­mi­nen on help­poa.

■ Ru­bi-cup

Muo­vi­kup­pi työn­ne­tään nip­pusi­det­tä muis­tut­ta­van muo­vi­ti­kun lä­pi ja ki­ris­te­tään so­pi­vaan lo­veen eri­kois­pih­deil­lä. Pih­te­jä tar­vi­taan myös muo­vi­kup­pien pois­ta­mi­seen sii­nä vai­hees­sa, kun laas­ti on ko­vet­tu­nut. Käyt­tö on hie­man han­ka­laa.

■ ATR-jär­jes­tel­mä

Nä­mä ko­rok­keet on tar­koi­tet­tu laat­to­jen nurk­kaan, jo­ten se ei so­vi laa­toil­le, jot­ka asen­ne­taan tii­li­ku­vioon. Pie­ni poh­ja­le­vy ja kan­nak­keen ylä­osa pi­tää ruu­va­ta yh­teen en­nen asen­ta­mis­ta. Ko­ro­ke kiin­ni­te­tään ruu­vin­vään­ti­mel­lä. Ylä­osa pi­tää ir­rot­taa myö­hem­min. Jär­jes­tel­män käyt­tä­mi­nen on suh­teel­li­sen työ­läs­tä.

Ylä- ja alao­sa ruu­va­taan yh­teen en­nen asen­ta­mis­ta. Ylä­osan ja ruu­vin voi käyt­tää uu­del­leen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.