Ota sel­vää, mis­tä sei­nä on teh­ty

Tee Itse - - TEEMA: LATTIA | LATTIAN LAKKAAMINE­N -

Esi­neet ei­vät py­sy kiin­ni, el­lei sei­nän tai ka­ton ma­te­ri­aa­lis­ta ole tie­toa.

Ki­vi­ta­lon sei­nät voi­vat ol­la pak­sua be­to­nia, mut­ta myös tiil­tä, ke­vyt­be­to­nia tai ohut­ta kip­siä.

Tii­li:

Ki­vi­ta­lo­jen sei­nät on usein teh­ty tii­les­tä. Tii­let voi­vat ol­la laas­tin pei­tos­sa tai nä­ky­vil­lä. Tii­let ovat mel­ko ko­via, mut­ta nii­tä voi yleen­sä po­ra­ta ta­val­li­sel­la po­ra­ko­neel­la.

Tii­li­sei­niin voi yleen­sä kiin­nit­tää myös ras­kai­ta esi­nei­tä.

Be­to­ni:

Suu­rin osa uusis­ta asun­nois­ta on teh­ty be­to­nie­le­men­teis­tä. Be­to­ni­sei­nä on erit­täin ko­va, jo­ten sen po­raa­mi­seen tar­vi­taan vah­va ko­ne ja eri­kois­te­rä. Jot­kut be­to­ni­laa­dut ovat niin ko­via, et­tä nii­tä voi po­ra­ta vain po­ra­va­sa­ral­la. Be­to­ni­sei­nä kes­tää mi­tä tahansa.

Ke­vyt­be­to­ni:

Kaa­su­be­to­ni ja ke­vyt­be­to­ni tar­koit­ta­vat sa­maa asi­aa. Niis­tä teh­ty­jä hark­ko­ja ja laat­to­ja käy­te­tään ylei­ses­ti oma­ko­ti­ta­lo­jen sei­nien muu­raa­mi­seen.

Ke­vyt­be­to­ni­sei­nää on suh­teel­li­sen help­po po­ra­ta ki­vi­te­räl­lä ja ta­val­li­sel­la po­ra­ko­neel­la. Ke­vyt­be­to­niin voi kiin­nit­tää var­sin pai­na­via esi­nei­tä.

Kip­si:

Kip­si­le­vy on suo­sit­tu ma­te­ri­aa­li ul­ko­sei­nien pin­noit­ta­mi­seen ja vä­li­sei­nien ra­ken­ta­mi­seen. Kip­si­le­vy­jä on help­po po­ra­ta myös pie­nel­lä po­ra­ko­neel­la.

Kip­si­le­vyn huo­no puo­li on, et­tei se kes­tä ras­kai­ta esi­nei­tä il­man eri­kois­tulp­pia. Oi­keil­la tul­pil­la kip­si­le­vy­sei­niin voi kiin­nit­tää yl­lät­tä­vän ras­kas­ta ta­va­raa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.