Näin ta­soi­tat ruu­vin­reiät ja kip­si­le­vy­jen sau­mat

Tee Itse - - KYSY -

Kip­si­le­vy­sau­mo­jen vah­vis­ta­mi­seen on käy­tet­ty jos­kus lii­mat­ta­vaa la­si­kui­tu­verk­koa, mut­ta ai­ka ja uu­det tuot­teet ovat aja­neet la­si­kui­dun ohi. Kip­si­le­vy­sau­mat kan­nat­taa vah­vis­taa kar­ton­ki­nau­hal­la, jot­ta sau­mois­ta tu­lee mah­dol­li­sim­man kes­tä­vät. Myös kip­si­le­vy­jen val­mis­ta­jat suo­sit­te­le­vat käyt­tä­mään kar­ton­ki­nau­haa, sil­lä se eh­käi­see ta­soit­teen hal­kea­mis­ta. Kip­si­le­vy­jen ta­soit­ta­mi­seen pi­tää käyt­tää hie­noa tai kes­ki­kar­ke­aa ta­soi­tet­ta.

5 Ve­dä yli­mää­räi­nen ta­soi­te pois le­veäm­mäl­lä las­tal­la. Täy­tä sau­ma ta­soit­teel­la. Va­ro, et­tei kar­ton­ki­nau­ha lii­ku las­tan mu­ka­na. Nau­ha voi tart­tua kiin­ni las­taan.

4 Pai­na kar­ton­ki­sau­ma­nau­ha kiin­ni ta­soit­tee­seen las­tal­la. Aloi­ta toi­ses­ta pääs­tä ja pi­dä las­taa te­rä­väs­sä kul­mas­sa. Var­mis­ta, et­tä kar­ton­ki­nau­ha on suo­ra ja ry­py­tön.

3 Ta­soi­ta sau­mat mo­neen ker­taan. Le­vi­tä sau­maan aluk­si ohut ker­ros ta­soi­tet­ta ka­peal­la las­tal­la. Le­vi­tä mas­sa ta­sai­sek­si ker­rok­sek­si ko­ko sau­man mat­kal­le.

6 Hio kui­vu­nut ta­soi­te ke­vyes­ti. Imu­roi sei­nä ja si­do vii­mei­set pö­ly­hiuk­ka­set kiin­ni alus­taan dis­per­sio­poh­jus­teel­la. Kun poh­jus­te on kui­vu­nut, sei­nä on val­mis yli­ta­soit­ta­mis­ta var­ten.

2 Pei­tä ruu­vin­kan­nat ke­vyt­ta­soit­teel­la. Pai­na ta­soi­te tii­viis­ti ruu­vin­kan­nan pääl­le pie­nel­lä las­tal­la. Ve­dä yli­mää­räi­nen ta­soi­te pois las­tan reu­nal­la. Tee sa­ma uu­des­taan, jos ta­soi­te va­jo­aa.

1 Tar­kis­ta en­nen ta­soit­ta­mis­ta, et­tä kaik­ki ruuvit ovat tar­peek­si sy­väl­lä. Voit tar­kis­taa asian ve­tä­mäl­lä las­taa sei­nää pit­kin. Upo­ta le­vyn pääl­lä tör­röt­tä­vät ruuvit pin­nan al­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.