Mas­sii­vi­puu

Tee Itse - - TEEMA: LATTIA | LATTIAN LAKKAAMINE­N -

Mas­sii­vi­puun po­raa­mi­seen tar­vi­taan vain so­pi­van ko­koi­nen puu­te­rä, ei lain­kaan tulp­pia. 4–5 mil­liä paksut ruu­vit kes­tä­vät mel­kein mi­tä tahansa, ja kaap­pi py­syy sei­näl­lä var­mas­ti nel­jäl­lä ruu­vil­la.

Ruu­veil­la on ve­to­lu­juus ku­ten tul­pil­la­kin. New­ton­met­rei­nä ja ki­loi­na il­moi­tet­ta­va ve­to­lu­juus ker­too, kuin­ka ko­val­la voi­mal­la ruu­via pi­tää ve­tää ulos­päin, jot­ta se ir­to­aa. Vie­rei­ses­sä tau­lu­kos­sa on esi­merk­ke­jä sii­tä, kuin­ka pal­jon voi­maa ta­val­li­sen yleis­ruu­vin ir­rot­ta­mi­seen tar­vi­taan. Voi­ma riip­puu se­kä ruu­vin hal­kai­si­jas­ta et­tä kier­teen pi­tuu­des­ta (jon­ka pi­täi­si käy­dä il­mi ruu­vi­laa­ti­kon kyl­jes­tä).

Yl­lä ole­vat lu­vut ker­to­vat, kuin­ka ko­vaa si­vul­le tai ve­toa ruu­vit kes­tä­vät. Tai­vu­tus­mo­ment­ti kiin­nos­ta­va sei­nään ja sii­hen kiin­ni­te­tään jo­tain. tuo­te­se­los­tees­sa, jon­ka ko­ti­si­vuil­ta. Käy­tän­nös­sä 4–6 mil­liä paksut puu­ruu­vit mi­tä

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.