TES­TIS­SÄ

Tee Itse - - JÄTTITESTI -

Aluk­si tes­ta­sim­me ko­nei­den no­peu­den höy­lää­mäl­lä niil­lä män­ty­ri­maa. Ri­ma so­pi tes­tiin hy­vin, sil­lä sen pin­ta on höy­lää ka­peam­pi ja suh­teel­li­sen kar­hea. Lo­puk­si ar­vioim­me höy­läys­tark­kuu­den.

Kar­kean ri­man höy­lää­mi­nen an­taa hy­vän tun­tu­man höy­län er­go­no­mias­ta. Ar­vioim­me, kuin­ka help­po höy­lää on käyt­tää ja pi­tää puu­ta vas­ten, mi­ten höy­lä so­pii kä­teen ja mi­ten ko­neen pai­no on ja­kau­tu­nut.

Lo­puk­si ar­vioim­me ko­nei­den laa­dun ja kat­soim­me, kuin­ka lu­jaa te­koa ne ovat. Ar­vioim­me myös, on­ko ko­neis­ta ko­vaan työ­hön.

NOPEUS

Höy­lät sää­det­tiin 0,75 mil­lin. Otim­me ai­kaa ja höy­lä­sim­me 2 met­riä pit­kän ja 37 mil­liä le­veän ri­man kah­teen ker­taan.

TARKKUUS

Ar­vioim­me työn jäl­jen. Ri­man pi­tää ol­la niin ta­sai­nen ja si­leä, et­tei si­tä tar­vit­se hioa höy­lää­mi­sen jäl­keen.

ERGONOMIA

Pai­non ja­kau­tu­mi­nen ja kah­van paik­ka ovat rat­kai­se­van tär­kei­tä asioi­ta. Li­säk­si pai­non pi­tää so­pia ko­neen voi­miin.

LAATU

Höy­län pi­tää ol­la vank­kaa te­koa, jot­ta se kes­tää käy­tös­sä. Eten­kin ko­neen poh­ja ja na­pit ovat vaa­ras­sa ku­lua.

Kaik­ki ovat yh­tä le­vei­tä. Suu­rin moot­to­ri. Höy­lää jo­pa 3 mil­liä ker­ral­la. Lue voit­ta­jas­ta seu­raa­val­ta si­vul­ta

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.